Серия работилници по финансиFS-visual_36333071_m

Серията от Работилници по финанси e цялостно практично преживяване в следните направления:

 • Финанси за нефинансови мениджъри
 • Финанси за финансови експерти и собственици на бизнес

С изцяло практичния си подход, нашите фасилитатори владеят изкуството да превърнат знанията и практиката си в разбираеми и всекидневно приложими умения в областта на финансите и финансовите измерители, отчетността и анализа на резултатите, управлението на парите и инвестициите. Сложният и често неразбираем език на финансите ще бъде подреден, преведен и структуриран за вас в лесни за изпълнение стъпки, интересни казуси, дискусии, съвети, примери от практиката, дигитално съдържание и готови темплейти за планиране, симулиране на сценарии и измерване на резултати, които да използвате в работата си.

За кого

 • Нефинансови мениджъри, чиято работа изисква финансови умения – имат нужда да структурират „голямата картина” за практично управление на финанси, активно участват в планиране, анализ и оценка на резултатите. За тях е работилницата Финанси за нефинансови мениджъри и комбинираното обучениe Финансова грамотност.
 • Мениджъри, търговци, маркетинг, HR или operations експерти – за нефинансови мениджъри, от които се очаква първо да анализират, смятат, сравняват и обосновават, преди да „харчат” или предлагат инвестиции. За тях е логичното продължение на направлението Финанси за нефинансови мениджъри - комбинираното обучение Business Case: анализ и оценка на проекти.
 • Мениджъри и собственици на бизнес, професионалисти и експерти в сферата на финансите, чиято работа изисква изготвяне, анализ или работа с финансов модел, финансово планиране, оценка на проекти. За тях е работилницата по Финансово моделиране.

Серия от работилници по финанси е съставена от четири последователни работилници с различна продължителност - от три до четири работни сесии, в зависимост от темата. Първата работилница от серията започва на 28 февруари 2022 г.

Сесиите се провеждат онлайн в реално време през платформа Zoom.us, като се запазва изцяло тематичния фокус и практическия елемент на присъствените работилници.

Серията работилници по финанси ще ви помогне да разбирате по-добре планирането, отчетите и анализите, да се включвате активно в разрешаването на бизнес казуси, да вниквате в разговорите и срещите с колегите ви от отдел финанси – да говорите на техния език. Да разбирате и анализирате финансовите отчети, да представяте и защитавате по-добре бизнес идеите си, да планирате и контролирате резултатите.

Участниците в съответната работилница, допълнително от присъствените сесии, получават бонус комплект от допълнителни материали:

 • Обучителни видеа и/или електронна книга – лесни за гледане и четене, от практици за практици, описват стъпка по стъпка дадената тема от работилницата.
 • Примери – добре представени и обяснени бизнес казуси, а когато е приложимо, и допълнителни MS Excel таблиците за самостоятелна работа.
 • MS Excel таблици, templates за изчисления на ROI – модели, в които може единствено да се променя и въвежда необходимата информация, като веднага стават видими анализа и оценката на проекта.

Работилниците се провеждат при минимум 6 записани участници.

1
Комбинирано обучение: Финансова грамотност

Сесии: 9, 14 и 20 юни от 17:00 до 20:00 ч. 

Фасилитатор: Светлан Станоев. Повече информация за него в таб Екип.

Gross margin, accrual, EBITDA, Capex, Opex, оборотен капитал, парични потоци, NPV и много други термини са част от езика на мениджърите във вашата компания. Но вие все още не се чувствате комфортно с този език. В същото време, разбирането и прилагането на принципи и концепции от финансите се превръщат във важна предпоставка за да можете да анализирате, оцените и разработите нови стратегии за по-добри бизнес резултати.

Умения и ползи на фокус

 • Как да четем: Балансов отчет, Отчет за доходите (ОПР), Отчет за паричните потоци (Cash Flow)
 • Използване на финансовата информация за вземане на решения
 • Оперативен оборотен капитал – вземания, материални запаси, задължения и период на завъртане на парите

За формата "комбинирано обучение"

Обучението "Финансова грамотност" е в комбиниран формат (blended learning). Форматът съчетава видео-концепции и задачи за самостоятелно онлайн учене с виртуални фасилитирани сесии в реално време за пренос на наученото в работната реалност на участниците.

2
Комбинирано обучение: Business case - анализ и оценка на проект

Сесии: 29 март, 5 и 12 април, от 17:30 до 19:30 ч.

Фасилитатори: Светлан Станоев и Събко Събков.  Повече информация за тях в таб Екип.

Независимо дали става дума за малък или мащабен проект, независимо дали целим повишаване на приходите (commercial case), оптимизиране на разходи (operations case) или става дума за инвестиционен проект (investment case) – принципите и подходът на анализ и оценка са сходни. Работилницата "Business case" е логично продължение на работилницата Финанси за нефинансови мениджъри. По време на сесиите се усъвършенстват и надграждат аналитичните умения на участниците. Тяхната финансова компетентност улеснява връзката и съвместната им работа с финансови експерти от компанията, прави решенията по-резултатно ориентирани и аргументирани.

Умения и ползи на фокус

 • Извеждане на релевантните парични потоци, свързани с оценка на проекта, които отчитат страничните ефекти (потънали разходи, алтернативна цена, канибализирани приходи, синергийни ефекти).
 • Изчисляване, анализ и оценка на възвръщаемостта на проекта (ROI).
 • Прилагане на подходящите методи за оценка при различните проекти (break-even point, pay back period, discounted pay back period, NPV, IRR, profitability index).
 • Анализ на алтернативите, рисковете и допълнителните възможности, свързани с проекта.
 • По-добро представяне на бизнес необходимостта от проекта и свързване със стратегическите цели на компанията.

За формата "комбинирано обучение"

Обучението "Business Case: анализ и оценка на проект" е в комбиниран формат (blended learning). Форматът съчетава видео-концепции и задачи за самостоятелно онлайн учене с виртуални фасилитирани сесии в реално време за пренос на наученото в работната реалност на участниците

3
Финансово моделиране

Сесии: 11, 12, 13, 16 май от 17:00 до 19:30 ч. 

Фасилитатор: Пламена Нусторова. Повече информация за нея в таб Екип.

Работилницата по Финансово моделиране ще ви помогне да научите и упражните как да подходите и как реално да изградите добре структуриран и интегриран финансов модел. Подходът е изцяло практичен и интерактивен – примери и задачи на MS Excel, споделяне на опит и добри практики, дискусии по казуси.

 Умения и ползи на фокус:

 • Надграждане на познания и умения по финанси, необходими в ежедневната бизнес практика
 • Запознаване с и упражняване на различни подходи и техники за структуриране и дизайн на даден бизнес модел в MS Excel
 • Изготвяне на финансов модел - oт “бял лист” до завършен и интегриран модел, отразяващ спецификите на бизнеса на дадена компания
 • Упражняване изготвянето и анализа на финансов модел за различни цели – планиране, оценка на проект, оценка на компания.
4
Финанси за нефинансови мениджъри

Сесии: очаквайте нови дати

Фасилитатор: Светлан Станоев. Повече информация за него в таб Екип.

Днес всеки бизнес мери своята ефективност. И всяка ключова позиция в компанията е отговорна за управлението на финансите. Работилницата полага основата за това – обяснява сложните термини и концепции по лесен и разбираем начин, илюстрира и упражнява важните и практически приложими техники и подходи за анализ, оценка и вземане на решения, свързани с финансите.

Умения и ползи на фокус

 • По-добро разбиране и структуриране на „голямата картина” за практично управление на финанси;
 • Планиране, изпълняване, анализ и оценяване на финансовите резултати, свързани с конкретната експертна дейност на всеки от участниците;
 • Развиване на умения за активно участие в разрешаването на работни казуси от ежедневието, свързани с финансови умения за нефинансисти;
 • Умения за разчитане и анализиране на финансовите отчети, представяне и защитаване на бизнес идеите от финансова гледна точка.

Участниците получават бонус комплект от допълнителни материали:

 • добре представени и обяснени бизнес казуси, а когато е приложимо - допълнителни MS Excel таблици за самостоятелна работа;
 • MS Excel темплейти за изчисления на ROI - модели, в които може единствено да се променя и въвежда необходимата информация, като веднага стават видими анализа и оценката на проекта.
sstanoev
Светлан Станоев

Светлан Станоев e oсновател и старши фасилитатор в The Business Institute. В професионалния му път заема позиции като консултант по преструктуриране на бизнеси, финансов директор и изпълнителен директор на инвестиционния фонд. Практик с опит в областите: финансов мениджмънт, финанси за нефинансисти, бизнес стратегии, бизнес моделиране, привеждане на стратегията в действие. Автор е на бизнес инструмента “Мандала на бизнес идеята” – модел за оценка на нови и иновативни бизнес идеи, който е получил признание и приложение в редица стартъп и иновационни инкубатори, големи утвърдени компании в България и чужбина. Светлан е активен инвеститор – управлява портфейлни активи (недвижими имоти, акции на щатската фондова борса), консултира клиенти за техни инвестиции, партнира с инвестиционни фондове за дялови инвестиции.

 

plamena nustorova
Пламена Нусторова

Финансов експерт с над 25 годишен опит, по-голямата част придобит като ръководител на „Корпоративни финанси“ в PricewaterhouseCoopers, където консултира клиенти от целия спектър на сделките за придобиване и продажба на предприятия както в частния, така и в държавния сектор, управлява проекти за оценки, преструктуриране на дълг, привличане на проектно финансиране; води финансови курсове за нефинансови професионалисти, бизнес планиране, финансово моделиране. Пламена е магистър по управление на стопанската дейност, акредитиран експерт-счетоводител към Асоциацията на независимите експерт-счетоводители на Великобритания и Ирландия, независим оценител към Камарата на независимите оценители в България.

Фасилитира работилницата Финансово моделиране.

Subko
Събко Събков

Събко е финансов експерт и консултант по корпоративни финанси с над 10 годишен опит във фирми като КПМГ Амстердам, The Royal Bank of Scotland и ICT Group. Сред сферите му на експертиза са финансовото моделиране, оценката на компании и парични потоци, методологии за признаване и отчитане на приходи. Магистър е по Финанси и Инвестиции от Rotterdam School of Management и е притежател на CFA чартър.

Серия от работилници по финанси е съставена от четири последователни работилници с различна продължителност - от три до четири работни сесии, в зависимост от темата.

Работилница Дати
Финансова грамотност 9, 14 и 20 юни 2022 г.
Business Case: анализ и оценка на проект 29 март, 5 и 12 април 2022 г.
Финансово моделиране 11, 12, 13, 16 май 2022 г.
Финанси за нефинансови мениджъри  очаквайте нови дати

Early bird до 18 февруари 2022 г.

1062 лв.

 • 3 работилници

Стандартна цена

1250 лв.

 • 3 работилници

Стандартна цена на работилница
 • В зависимост от броя работни сесии в работилница, цените на отделните работилници са от 460 лв. до 580 лв.
 • За повече информация, моля свържете се с нас.


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.

Моля, оставете контактите си. Нашите консултанти ще се свържат с вас. Ще получите детайлна информация и консултация (без ангажимент за записване) за това как конкретните работилници могат да подкрепят вашите професионални и лични цели.