Marketing Mix EssentialsSound-Mixer

MarketingMix Essentials е основополагаща работилница по маркетинг, която ще ви помогне да структурирате практическия си опит, натрупан в работата. Ще можете да надградите познанията си и да упражните как ефективно да подреждате и управлявате цялостния “маркетинг команден пулт” – с всички негови “индикатори, бутони и лостове”.

Въпреки, че специален фокус е отделен на дигиталните маркетинг комуникации, работилницата ще ви помогне да навлезете в маркетинговия микс отвъд комуникациите и рекламата. Да разберете защо те са само “витрината” на маркетинга, зад която стоят не винаги видими, но ключови процеси, в центъра на които (би трябвало да са) са потребителите/клиентите.

В работилницата MarketingMix Essentials участниците решават конкретни казуси с практични инструменти. Дискутират различни решения и подходи. Срещат се с практици с разнообразни опит и експертиза.

Работилницата включва и бизнес симулацията MixPro на StratX simulations (INSEAD), ориентирана към ключови аспекти на управление и прилагане на стратегия за управление на маркетинг микса (4P's).

Работилницата е специално създадена за маркетинг специалисти и мениджъри:

 • Младши бранд и продуктови мениджъри, които искат да “наредят парчетата от маркетинг пъзела”, да надградят практичните си умения;
 • Специалисти по маркетинг комуникации, които целят развитие в управлението на марки или продукти; които търсят завършен поглед над маркетинг мениджмънта;
 • Предприемачи в ролята на “човека-оркестър”, които трябва да навържат важните зависимости между характеристиките на новия продукт, избор на целеви сегмент, пазарен подход, канали и подход на комуникация към клиентите;
 • Мениджъри-собственици, на които им се налага да участват в измислянето и реалното осъществяване на различни маркетинг концепции и дейности – все по-ориентирани към конкретни разултати и измеримост.

Виж интервю с участник в работилницата.

Работилницата Marketing Mix Essentials се провежда в три работни сесии, всяка по три часа, в работното ателие на The Business Institute в гр. София, на ул. Жолио Кюри 23А.

Ако имате интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

Tzvetelina Teneva
Цветелина Тенева

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Експерт в областите бизнес моделиране, пазарни стратегии, управление на марки и маркетинг комуникации. Била е експерт в Правителствената информационна служба, последователно ПР, Марком мениджър и Маркетинг директор в Орбител.

Ralitsa Stanoeva
Ралица Станоева

Фасилитатор в The Business Institute. Била е мениджър “Маркетинг комуникации” в Мосю Бриколаж, изпълнителен директор Design Board, Маркетинг мениджър в Ауто Италия ( FIAT, Lancia, Alfa Romeo), Трейд маркетинг мениджър и Бранд мениджър в Danone. Експерт по пазарни стратегии, управление на марки и търговски маркетинг на бързооборотни стоки.

Концепцията и замисълът зад MarketingMix Essentials се основават и отговарят на търсенията на нашите целеви участници:

 • Структуриране , надграждане и осъвременяване на знания и умения, придобити от тях в рeалната практика;
 • Поставяне на теорията в практичен контекст – за тях е важно как всяка методология, модел или инструмент се прилагат на практика;
 • Фокус върху конкретни казуси в 360° перспектива - как дадени стратегически решения се отразяват на взаимодействието между елементите на маркетинг микса (7Ps: product, place, price, promotion, people, processes, physical evidences) и обратно – как всеки от елементите влияе върху потенциални решения за стратегическото позициониране.
 • Работилницата ще се проведе в четири работни сесии, всяка по три часа, в работното ателие на The Business Institute на ул. Жолио Кюри 23А.Работните сесии и симулацията са ориентирани към ключови аспекти на управление и прилагане на стратегия за управление на маркетинг микса (4P's).

marketing-mix-strategy

Участниците следва да бъдат предварително подготвени с въпроси за дискусия с фасилитатора и останалите участници. Затова, ще имат предварителен достъп между отделните сесии до различни темплейти и примерни модели и от тях ще се очаква предварително да се запознаят и “рaзиграят” съответни модели.

На участниците предварително се изпраща наръчник с въведение в симулацията и детайли за маркетинговия казус, който ще бъде решаван в бизнес симулацията. Участниците следва предварително да са прочели наръчника и да са се запознали с казуса, както и да са подготвени с въпроси за дискусия с фасилитатора и останалите участници.

Работните сесии включват:

 • Основи на сегментирането и таргетирането.
 • Принципи на взаимодействие между елементите на маркетинг микса (7Ps: product, place, price, promotion, people, processes, physical evidences)
 • Значението на консистентността помежду им във връзка с избраните целеви сегменти и пазарно позициониране
 • Структуриран подход за анализ на взаимодействието между елементите на микса и практическото им управление
 • Анализ и вземане на решения, свързани с взаимовръзките между характеристики на продукта, оптимална цена, осигуряваща рентабилност, избор на правилния комуникационен микс, избор на канали за достигане до потребителите/клиентите – и всички тези решения в контекста на ограничени ресурси и измерване на ефективността
 • Избор, подход и управление на маркетинг комуникационен микс между дигитални и “традиционни” канали за комуникация
 • Кога, защо и как елементите от маркетинг микса people, processes, physical evidences могат да са също толкова важни кoлкото и “класическите” 4Рs.

За да се включат в обучението участниците трябва да имат работно ниво на английски език.

Сесиите в работилницата включват:

 • Концептуална част – представяне от фасилитатора и дискусия с участниците на ключови концепции, илюстрации на практическото приложение на подхода за решаване на съответните казуси.
 • Работа по казуси – работа в група по анализ на предоставената информация и вземане на решения по съответните казуси.
 • Дискутиране на решенията – представяне, защитаване и дискутиране на решенията с фасилитатора и останалите участници.
 • Дебриф и приложимост – дискусия по реалната приложимост на изведените основни изводи, поуки и заключения от съответните казуси.
 • Дискусии с гост-говорители – доказани маркетинг експерти и практици ще бъдат поканени да споделят какво, как и кога прилагат в реалната бизнес практика от представеното и упражненото.Участниците следва да бъдат предварително подготвени с въпроси за дискусия с фасилитатора и останалите участници. Затова, ще имат предварителен достъп между отделните сесии до различни темплейти и примерни модели и от тях ще се очаква предварително да се запознаят и “рaзиграят” съответни модели.Бизнес симулацията предоставя безрискова, но високо реалистична среда за изследване и тестване на пазарни идеи и действия. Това надгражда подготовката на участниците за предизвикателствата на реалния пазар.Подходът на StratX е всяка симулация да включва динамика в средата, неочаквани действия от страна на конкуренти или клиенти, насърчава екипите от участници да търсят прозрения и идеи отвъд моментното статукво.The Business Institute добавя към това своите опитни фасилитатори, които подготвят, навигират участниците и със структуриран подход им съдействат да формулират своите ключови изводи, превърнати в практическия знания и умения.Участниците в симулацията работят в малки екипи от 3-4 души. Всеки екип управлява определена марка и нейното продуктово портфолио за период от (игрови) 5 години. В пазарното състезание участват марки, управлявани както от реалните отбори участници, така и от “интелектът” на платформата.Фасилитаторите въвеждат участниците в основните елементи на симулацията и кратка теоретична ориентация. Въз основа на анализ на информацията, всеки екип взема решения, които въвежда в симулацията. Всеки отбор проследява непосредствено пазарният резултат от предприетите стъпки и обсъжда постиженията и областите за подобрение с фасилитаторите на симулацията.schemeСимулацията е и силно емоционално занимание, което мотивира участниците да приложат на практика новите знания и умения в реалната си работа.
Ранно записване

410 лв.

 • 1 участник

Стандартна цена

460 лв.

 • 1 участник


Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.