Серия работилници Лични финанси85234402 - business, finance, savings, property ladder, mortgage loan concept : top view or flat lay of saving account passbook or financial statement, wood house model, and accessories on wooden background

В динамично  време се увеличава нуждата да сме подготвени финансово за различни сценарии и непредвидени ситуации, за да можем да посрещнем предизвикателствата и да уловим възможностите чрез добре структурирано и гъвкаво финансово планиране.

Серията от работилници „Лични финанси“ се състои от четири части: „Как да спестяваме по-добре“, „Kак да инвестираме по-добре“, „Как да инвестираме в акции по-добре“ и "Дългосрочно финансово планите". Ако в първата част фокусът е върху това какво да правим, за да останем с повече пари, то във втората част от работилницата ще разберем какво да направим, за да може парите да заработят за нас. Третата част е за насочена към тези, които искат активно да инвестират и да управляват портфейл от акции на борсата. А в четвъртата фокусът е ориентиран към това как при добро дългосрочно финансово планиране, самодисциплина, търпение и последователност “невъзможните” финансови цели се са постижими.

Някой беше казал, че в личните финанси успехът се дължи на 80% поведение и 20% знание. Затова в рамките на работилниците се извежда и анализира личния профил на поведение на участниците, свързан с управлението на личните финанси. На базата на профилите обсъждаме план и тактики - как най-добре да се възползва всеки от силните страни на профила си с цел по-добро управление на парите си. Така работилниците предоставят „пътна карта” за вземане на решения относно личните финанси, въз основа на личните особености, житейска ситуация и цели на участника.

Темите, свързани с управление на инвестициите са представени в две части – в „Как да инвестираме по-добре" подробно разглеждаме различните „дежурни заподозрени“ инвестиции и техните предимства и недостатъци. Работилницата „Как да инвестираме в акции по-добре“ надгражда придобитите знания и умения, като се фокусира изцяло върху подходи за инвестиране в акции на щатската борса.

Акценти и в четирите работилници е споделянето на поуки от личен опит и дискутирането на успешни и неуспешни практики от управлението на личните финанси.

Работилниците по лични финанси са насочени към активни и развиващи се хора, независимо от професионалното ниво, експертиза и житейска ситуация, които:

 • имат финансови затруднения или виждат неефективности в прилагания подход на управление на личните си финанси
 • търсят по-ефективен подход към управлението на разходите си и увеличаване на спестяванията си и доходите си – включително и доходи от инвестиции, но които отговарят на техния профил, техните умения и цели;
 • семейства и двойки, които поради различия в отношението към парите, изпитват затруднения в управлението на общия си бюджет;
 • разполагат с финансови средства и се интересуват как да ги управляват по-добре - как може “парите да заработят за тях”.

Серия от работилници Лични финанси е съставена от логически последователни работилници с различна продължителност - от две до четири работни сесии, в зависимост от темата. Първата работилница от серията започва на 15 октомври 2021 г.

Сесиите се провеждат онлайн в реално време през платформа Zoom.us, като се запазва изцяло тематичния фокус и практическия елемент на присъствените работилници.

В края на четирите работилници участниците ще са разбрали:

 • какъв е техният личен профил по отношение на управление на личните финанси – извеждане на персонална стратегия за спестяване и инвестиции;
 • какви възможности за инвестиции въобще има на пазара и за кои инвестиции, как да подходят;
 • кои са оптималните, лично за тях: подход към спестявания, инвестиционни възможности и потенциал за по-добро управление на личните финанси;
 • какви конкретни практични стъпки може да предприемат, за да запазят състоянието си и какво конкретно да направят, за да може парите да заработят за тях.
1
Лични финанси: как да спестяваме по-добре

Сесии: 15 октомври 2021 г. от 17:00 до 20:30 ч. и 17 октомври 2021 г. от 10:00 до 13:30 ч.

Фасилитатор: Светлан Станоев. Повече информация за него таб Фасилитатор.

Вярваме, че няма изцяло еднозначно и универсално решение за управлението на личните финанси – затова подхождаме към темата лично и практично, като заимстваме от опита и аналогията с бизнеса:

 • какво ни учи управлението на финансите в бизнеса за управлението на личните финанси;
 • как да спестяваме по най-ефективния начин за нашия личен профил, умения и цели;
 • какво конкретно ще работи за мен, как да започна, какво да променя.

В началото на работилницата, заедно с участниците, извеждаме и анализираме техния личен профил на поведение спрямо управлението на парите. На базата на това обсъждаме план и тактики - как най-добре да използват профила си с цел по-добро управление на личните финанси. Работилницата предоставя и илюстрира приложението на различни методологии и инструменти за анализ, оценка и “пътна карта” за вземане на решения относно личните финанси, съобразени с личната ситуация и цели на всеки от участниците.

В резултат на работилницата участниците ще придобият по-добро разбиране за:

 • кои са оптималните, лично за тях, възможности и потенциал за по-добро управление на личните финанси – как да управляват разходите, как да останат с повече спестени пари;
 • как да изведат своя персонална стратегия за спестяване и управление на личните финанси.
2
Лични финанси: как да инвестираме по-добре

Сесии: 22, 26 и 29 октомври 2021 г. от 17:00 до 20:30 ч.

Фасилитатор: Светлан Станоев. Повече информация за него в таб Фасилитатор.

Работилница полага основите на задълбоченото осмисляне и първите стъпки за това как да запазим вече заделеното състояние и как парите да заработят за нас – тоест, как да изградим, увеличим финансовото си състояние.

Работилницата се основава на учене чрез правене, използвайки сериозна бизнес игра – инвестиционна симулация, която представя ангажиращо, състезателно и предизвикателно преживяване. Потопени в играта участниците ще упражнят различни концепции, принципи и практични правила от професионалното управление на инвестиции, ефективни и при управление на личните инвестиции.

Ще бъдат подробно представени и дискутирани различни инвестиционни възможности от практиката – “от дежурните заподозрени” до “екзотиките” в инвестирането. А, в инвестиционната симулация ще се упражни управление на портфейл от инвестиции в злато, различни недвижими имоти и дялове на инвестиционен фонд. Ще се търси сравнение и приложимост за различни цели и ситуации в управлението на личните финанси. Ще се илюстрират и упражнят някои важни в практиката изчисления: възвръщаемост на инвестиция, ефективен разход на фонд мениджър и други.

Целта на работилницата е да помогне на участниците да разберат по-добре:

 • какви възможности за инвестиции въобще има на пазара и за кои инвестиции, как да подходят;
 • кои са оптималните, лично за тях: подход, инвестиционни възможности и потенциал за по-добро управление на личните финанси;
 • какви конкретни практични стъпки може да предприемат, за да запазят състоянието си и какво конкретно да направят, за да може парите да заработят за тях.
3
Лични финанси: как да инвестираме в акции по-добре

Сесии: 3, 8, 9 и 15 ноември 2021 г. от 17:00 до 20:30 ч. 

Фасилитатор: Светлан Станоев. Повече информация за него в таб Фасилитатор.

Работилницата е насочена към всеки, който активно вече е предприел конкретни стъпки да управлява своето финансово състояние (независимо колко малко или голямо е то). Всеки, решил е да каже „не“ на мързеливите си пари и да бъде активен в управлението им. Защото, когато парите заработят за теб, ти ще може да работиш по-малко за тях.

Работилницата „Как да инвестираме в акции по-добре“ надгражда придобитите практични знания и умения от „Как да инвестираме по-добре“. Фокусът в тази работилница е изцяло върху инвестиции в акции на щатската борса и управление на личен портфейл от акции. Както и в предходните две работилници, фасилитаторът ще представи сложните термини и концепции от финансите по опростен, разбираем и практично приложим начин. Подходите ще бъдат илюстрирани с релевантни примери, така че участниците да могат директно да ги приложат в своята ситуация.

Основната полза от работилницата са препоръките и експертните насоки за избор на конкретни акции и подход за успешен старт в инвестирането в акции на щатската борса.

Конкретни практични знания и умения от работилницата:

 • как да започна да инвестирам в акции – какво, къде, как да открия сметка, за да започна – какво трябва да зная, от какво да се пазя;
 • когато започна да избирам различни акции – какво точно гледам, как сравнявам, как избирам;
 • важните финансови изчисления и метрики, без които няма да сме успешни;
 • как да изведа своя персонална стратегия за инвестиране и управление на портфейл от акции.
4
Онлайн комбинирано обучение ``Лични финанси: дългосрочното финансово планиране``

Сесии: 24 и 29 ноември 2021 г. от 17:30 до 19:00 ч.

Фасилитатор: Светлан Станоев. Повече информация за него в таб Фасилитатор.

Колко точно спестени средства ще са ми нужни за за да постигна личните си дългосрочни финансови цели? Как да сметна тази сума? И по-важното – как да я постигна реално? За повечето хора тази задача е непосилно. Но при добро дългосрочно финансово планиране, самодисциплина, търпение и последователност в изпълнението на правилния план, “невъзможните” финансови цели се постигат.

"Лични финанси: как да планирам по-добре" е комбинирано онлайн обучение:

 • участниците първо преминават самостоятелно през онлайн материали – казус, самоподготовка, въпроси, отговори и саморефлексия;
 • след което участват в групови онлайн сесии с фасилитатор за консултация, обратна връзка по задачите и насоки.

Онлайн съдържанието представя структуриран и систематичен подход как да бъдат постигнати “невъзможните” финансови цели като разглежда реален житейски казус. Участниците ще анализират и преминат през поредица от въпроси, които ще ги водят през възможните сценарии и калкулации за решаване на казуса. Ще бъдат изведени важни изводи, свързани с дългосрочното финансово планиране, които лесно могат да бъдат приложени за различни дългосрочни цели.

sstanoev-newphoto-1-149x150
Светлан Станоев

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Ценен е заради доброто си умение да обяснява финанси на хора, които не са финансисти. Започва като консултант по преструктуриране на бизнеси в KPMG, след това е финансов директор на Орбител, както и изпълнителен директор на инвестиционния фонд “Серес”. Светлан е активен инвеститор  управлява портфейли активи (недвижими имоти, акции на щатската фондова борса), консултира клиенти за техни инвестиции, партнира с инвестиционни фондове за дялови инвестиции. 

Серия от работилници Лични финанси е съставена от четири логически последователни работилници с различна продължителност - от две до четири работни сесии, в зависимост от темата. Сесиите се провеждат онлайн в реално време през платформа Zoom.us, като се запазва изцяло тематичния фокус и практическия елемент на присъствените работилници.

Работилница Дати
Лични финанси: как да спестяваме по-добре 15 и 17 октомври 2021 г.
Лични финанси: как да инвестираме по-добре 22, 26 и 29 октомври 2021 г.
Лични финанси: как да инвестираме в акции по-добре 3, 8, 9 и 15 ноември 2021 г.
Лични финанси: дългосрочното финансово планиране 24 и 29 ноември 2021 г.

 

Early bird до 27 септември 2021 г.

850 лв.

 • Всички работилници

Стандартна цена

950 лв.

 • Всички работилници
 • Онлайн

Цена на 1 работилница
 • Работилница "Лични финанси: как да спестяваме по-добре"
  - 340 лв.
 • Работилница "Лични финанси: как да инвестираме по-добре"
  - 460 лв.
 • Работилница "Лични финанси: как да инвестираме в акции по-добре"
  - 520 лв.
 • Комбинирано онлайн обучение "Лични финанси: как да планирам по-добре"
  - 280 лв.


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.

Моля, оставете контактите си. Нашите консултанти ще се свържат с вас. Ще получите детайлна информация и консултация (без ангажимент за записване) за това как конкретните работилници могат да подкрепят вашите професионални и лични цели.