Серия работилници по управление на проекти и процесиProject management series (12)

Голяма част от дейностите на съвременните организации се извършват под формата на проекти. Често бизнесът влага немалко количество ресурси, включително времето на служителите си в  недобре структурирани и недобре изпълнени проекти. А това води до непостигане на заложените цели или незавършване на стартираните проекти.
Уменията за ефективно управление на проекти са ценни не само за организациите, но и за всеки един от нас персонално. Съвременните организации ценят високо служителите, които могат да инициират и доведат до успешен край проекти, като спазват предвидените срокове и бюджет, както и като ефективно  използват наличните ресурси за постигане на резултатите.
Под "управление на проект" най-често разбираме отговорността за делегиране и координиране на отделни задачи към един проект. Но управлениeто на проект налага наличието на съвкупност от и много други умения, a това, което отличава успешният Мениджър на проекти, е от една страна – умението да подкрепя екипа си, за да постигнат всички заедно крайната цел, и от друга – желанието и устрем към постоянно усъвършенстване на резултатите с всеки следващ проект.

Серията от работилници по управление на проекти и процеси e цялостно практично преживяване в следните направления:

 • Основните концепции, правила и инструменти приложени в действие.
 • Управление на процеси за мениджъри независимо от екпертната им област
 • Agility: Въвеждане на гъвкаво управление в организацията
 • Традиционното (Waterfall) vs. Agile: упражняване, сравнение и приложимост в различни бизнеси, практики и ситуации.
 • Tрите основни лоста за управлението на проекти: обхват, ресурси и време.
 • Човешкият фактор в управлението на проекти: хора, екипи, политики, мотивация и ангажираност, производителност.
 • Иновиране в процесите
 • Business case - анализ и оценка на проект
 • Убедително представяне на проект
 • Силно застъпен консултативен елемент от страна на фасилитатора – практик с богат опит – с цел да даде възможност на участниците за реално бизнес преживяване, което те да отнесат към своята практика.

С изцяло практичния си подход, фасилитаторът владее изкуството да превърне знанията и практиката си в разбираеми и всекидневно приложими умения в областта на управление на проекти, ресурси и резултати. Сложните концепции и модели от различните методологии са отнесени към практиката и структурирани в интересни казуси, дискусии, реални бизнес казуси, дигитално съдържание и готови за приложение темплейти за планиране и управление на ресурси и резултати.

За кого

 • Лидери на екипи и експерти, които имат интерес да развиват уменията си в управлението на проекти, както и такива които реално прилагат проектния мениджмънт, но имат нужда от „нареждане на парчетата от пъзела“, унифициране на терминологията и по-добро прилагане на основните инструменти.
 • Мениджъри и лидери на проекти, които искат да доразвият и надградят практическите си уменията и да упражнят някои от инструментите, използвани в традиционното и agile управлението на проекти.
 • Лидери на екипи, които разбират, че постоянното подобряване на резултатите на управляваните от тях проекти преминава през задълбочаване и постоянно надграждане на уменията им в развитието на проектните екипи.

Серия от работилници по управление на проекти и процеси е съставена от осем работилници с различна продължителност.

Сесиите се провеждат присъствено или онлайн в реално време през платформа Zoom.us, като се запазва изцяло тематичния фокус и практическия елемент на присъствените работилници.

Серията работилници стартира на 16 октомври 2024 г.

Серията работилници по управление на проекти и процеси дава възможност за реално бизнес преживяване, в което участниците могат да упражнят и демонстрират следните умения:

 • Холистичен подход – от стъпките и инструментите в планирането, през измерване и управление на резултати, до управлението на проектния екип (избора, динамиката, предизвикателствата и решенията).
 • Прилагане на подходи и инструменти за проследяване изпълнението на проекта.
 • Как се приключва един проект успешно, измерване и анализ неговите резултати.
 • Кога, защо и как се прилага ефективно подход и инструменти от традиционното управление (Waterfall) и кога от Agile методологията.
 • Подход при планиране, организиране и осъществяване на прехода от традиционното управление към Agile подхода – какво следва да знаем, чести грешки, кога и защо се случва успешно.
 • Как трите класически лостове в управлението на проекти – обхват, ресурси и време – могат да бъдат използвани, за да подобрят резултатите на проекта и как те са взаимосвързани.
 • Как характеристиките на един проект – крайни срокове, нива на уменията на екипа – повлияват на мотивацията и качеството на работа в екипа.
 • Резултатите от решенията на мениджърите на проекти върху мотивацията и качеството на работа в екипа – например:
  • колко време да отделяме в коучинг или оперативни срещи,
  • до колко да разчитаме на overtime или outsourcing,
  • какви нива на умения са нужни в екипа,
  • кога да увеличим или намалим броя на екипа.

Работилниците се провеждат при минимум 8 записани участници.

1
Управление на процеси за мениджъри (специализация в aMBA)

Сесии: очаквайте нови дати!

Фасилитатор: Ваня Стоянова. Повече информация за нея в таб Фасилитатори.

Всеки мениджър управлява процеси, всеки бизнес се стреми към постоянно подобрение на управляваните процеси. Основната цел на работилницата е насочена към по-доброто разбиране за процесите и към методите за визуализиране и приоритизиране на процесите с цел оптимизация.
Създаването на карта на процеса е основен фокус на работилницата. Карта, която да помогне да се организира и структурира информацията „как работи процеса; какво може да оптимизираме; кои дейности създават стойност и кои не“ – и то по визуално ясен и логичен начин.

Извеждането на карта на процеса ще помогне на участниците да:
• изяснят анализирания процес и свързаните с него дейности
• получат видимост какво се прави в процеса с акцент върху създаването на стойност за бизнеса
• разберат особеностите и детайлите по процеса като първи стъпки към подобрението и оптимизирането му
• разграничат дейностите, които добавят стойност и дейностите, които не добавят стойност.

Обучението е предназначено за:
• Мениджъри или лидери на екипи, както и експерти, които имат интерес да развиват уменията си в управлението на процеси, както и такива които реално прилагат процесния мениджмънт, но имат нужда от унифициране на терминология, подход и по-добро прилагане на основните инструменти.
• Всеки от който се очаква да управлява ефективно ресурси и да се стреми към постоянни подобрения.
• Мениджъри и лидери на проекти или процеси, които искат да доразвият и надградят практическите си умения и да упражнят някои от инструментите.
• Лидери на екипи, които разбират, че постоянното подобряване на процеси и резултати преминава през задълбочаване и постоянно надграждане на уменията им в развитието на бизнеса.

2
Иновиране в процесите (специализация в aMBA)

Сесии: очаквайте нови дати!

Фасилитатор: Мила Кушева. Повече информация за нея в таб Фасилитатори

Тази работилница представя инструментите, техниките и стратегиите, от които се нуждаете, за да анализирате, оцените и обновите бизнес процесите с цел по-силно, а често и революционно въздействие върху стратегията на компанията, преживяването на клиентите и резултатите като цяло. На базата на учебен бизнес казус ще научите и приложите:

 • Ключовите елементи в бизнес процесите и коя е централната отправна точка за започване на анализ.
 • Какви са стъпките за анализ и оценка на настоящите бизнес процеси в една компания.
 • Подходи за фундаментално преосмисляне и препроектиране (реинжинеринг) на процесите.
 • Принципи на препроектиране.
 • Ефективни стъпки за внедряване на реинжинеринга.
 • Ще преминете през различни видове иновации и как те влияят върху бизнес стратегиите.
 • Как да въвеждате и внедрявате революционни подобрения и иновации в процесите.
 • Стъпки за опростяване и „изчистване “дизайна на бизнес процесите.
 • Какви методологии и инструменти се използват за прилагане на иновативни идеи в дизайна на бизнес процесите.

Резултатите са най-важният „продукт“ на препроектирането и иновациите на бизнес процесите. Чрез бизнес казуса, по който се работи по време на работилницата, на практика ще изминете пътеката до резултатите чрез реинжинеринг на процесите. Заедно с фасилитатора ще търсите отговори на ключови въпроси свързани с конкретния казус:

 • защо компанията прави това, което прави в момента;
 • защо го прави точно по този начин;
 • къде би следвало/искат мениджърите компанията да бъде.

Ще приложите стъпките на анализ на процеси, данни, анализ и оценка на стойността на промените и необходимото време, за да стигнете до препроектиране на бизнес процесите в компанията, както методите за последващото опростяване на процесите.

3
Управление на проекти: „Човешкият фактор” (специализация в aMBA)

Сесии: очаквайте нови дати!

Фасилитатор: Ваня Стоянова. Повече информация за нея в таб Фасилитатори.

„Управление на проекти: „Човешкият фактор” съчетава работа с онлайн бизнес симулация на Harvard Business Publishing и онлайн сесии „пренос към практиката” с фасилитатора. Работилницата е изцяло практически насочена, със силно застъпен консултативен елемент с цел реално бизнес преживяване, в което участниците могат да упражнят и демонстрират умения по следните теми:

 • Top-Down или Bottom-Up целеполагане като фундаментална причина за напрежение в управлението на екипи и проекти – кога, защо, какъв подход.
 • Tрите основни лоста за управлението на проекти: обхват, ресурси и време.
 • Човешкият фактор в управлението на проекти: хора, екипи, политики, мотивация и ангажираност, производителност.
 • Причинно-следствени връзки и взаимно-заменяеми решения в управлението на проекти.
 • Прототипиране на интерактивни проектни процеси.
 • Начини на управление и оценяване на рисковете свързани с несигурността около проекта.

Работилницата се базира на симулацията на Harvard Business Publishing “Project Management Simulation: Scope, Resources, Schedule”  и предоставя възможност на участниците за напълно реално и практично преживяване на процеса на управление на проекти. Участниците създават различни сценарии, въвеждат и променят параметри на проекта, като веднага виждат ефектите от решенията си върху резултатите на проекта. Упражняват съчетаване на трите основни лоста в управлението на проекти - обхват, ресурси и време, с динамиката на екипа и организацията.

4
Agility: Въвеждане на гъвкаво управление в организацията (специализация в aMBA)

Сесии: очаквайте нови дати!

Фасилитатор: Димитър Божански. Повече информация за него в таб Фасилитатори.

„Въвеждане на гъвкаво управление в организацията” е работилница, която цели да запознае участниците как съвременните и добри практики в прилагането на Agile рамки и подходи за управление на проекти, могат да бъдат приложени за цялата организация. Какви са предпоставките, как дефинираме готовността за промяна и как въвеждаме промяната са акцентите в работилницата. Основен фокус и цел на работилницата е да покаже как методологията Agile може да бъде и посока за корпоративна трансформация и организация за постигане на organizational agility.
Ще бъдат илюстрирани и дискутирани с акцент „пренос към работната практика” кога, защо и как могат да се приложат добри практики от agile, с които да се надградят waterfall практиките до следващото ниво – изискващо organizational agility.

Базирано на силно интерактивен подход, съчетан с консултантски елементи по време на работилницата се прави паралел между различните методологии и подходи – разглеждат се различни видове рамки, предпоставки, ценности, церемонии и похвати за управление на проекти при динамични изисквания – при силно конкурентна среда и стремеж към постоянно подобрение.

Обучението е предназначено за лидери на екипи и експерти, които имат интерес да развиват уменията си в управлението на проекти. За ръководители на проекти в ИТ сферата и/или в бизнеса с услуги, предприемачи или експерти търсещи начин да надградят последователния подход (waterfall) чрез практики от гъвкавите рамки. За всички практици, които реално прилагат проектния мениджмънт.

5
Убедително представяне на проект

Сесии: очаквайте нови дати!

Фасилитатор: Христо Късовски. Повече информация за него в таб Фасилитатори.

Работилницата „Убедително представяне на проект“ акцентира на развиване и надграждане на уменията за провеждане на убедителни презентации и защитаване на бизнес проекти. Позовава се на подхода за анализ и саморефлексия на силните и слаби страни в личния стил на презентиране и аргументиране. Съдържанието в сесиите се основава на модела „Структуриране, Интегриране, Задълбочаване, Разнообразие и Фокус“ и детайлен фокус върху стиловете на презентиране, нуждите на аудиторията и съдържание на презентацията. Подходът е изцяло практичен и интерактивен – споделяне на опит, дискусии по казуси и упражнения за усъвършенстване на уменията за убедително представяне.

Умения на фокус

 • Анализ силни и слаби страни на личен стил на презентиране
 • Умения за убедително презентиране, защитаване и аргументиране при представяне на проект
 • Структуриране и създаване на съдържание за убедителна презентация
 • Умения за адресиране на правилните послания и справяне с "трудна" публика и др.

Работилницата се провежда присъствено.

6
Управление на проекти: Waterfall vs. Agile

Сесия: за повече информация, свържете се с нас.

Фасилитатор: Ваня Стоянова. Повече информация за нея в таб Фасилитатори.

Работилницата сравнява основните предпоставки, концепции и инструменти на двата подхода за управление на проекти, базирайки се на LEGO ® симулация. Сериозната бизнес игра дава възможност участниците да упражнят планирането, организацията и управлението на проекти по подход и с инструменти от двете методологии.

Традиционното управление следва класическия жизнен цикъл на проекта, където етапите се изпълняват последователно – „принцип на водопада”. Проектният мениджър използва стандартни процеси и инструменти за организация и управление на проекта. Разработен е за индустрии, в които след достигането на критична точка от проекта, възможността за промяна се отчита като твърде скъпа и нереалистична (напр. в строителство, някои производства, и др.).

Agile методологиите се фокусират върху хората и са резултатно-ориентирани, отговарящи на нуждите на бързо променящия се свят. Agile управлението на проекти е по-популярно в иновативните и постоянно променящи се индустрии, като IT и такива, които залагат на постоянното технологично развитие и нужда от бърза адаптация. Като намалява предварителното планиране и дизайн/проектиране, Agile методите осигуряват възможност за промяна на приоритетите, на определен период от време, чрез използването на последователни повторения (цикли) в разработването на даден продукт. Най-често използваните в момента са SCRUM & Kanban, но в световен мащаб постоянно се разработват нови методологии за решаване на конкретни проблеми и ситуации в различни индустрии и бизнеси.

Работилницата „Управление на проекти: Waterfall vs. Agile” е предназначенa за проектни мениджъри, лидери на екипи и експерти, които имат интерес да доразвият и надградят практическите си уменията и да упражнят, като сравнят предимствата и недостатъците, приложимостта на двата подхода за управление на проекти. Особено подходяща за представители на компании, които планират или на които им предстои преминаване от единия подход към другия.

Преживяването в симулацията е на бързи обороти, както в бизнес всекидневието, но в безрискова среда, позволяваща експерименти.

Работилницата се провежда изцяло присъствено.

7
Управление на проекти: Холистичен подход

Сесии: за повече информация, свържете се с нас.

Фасилитатор: Ваня Стоянова. Повече информация за нея в таб Фасилитатори.

"Управление на проекти: Холистичен подход" е комбинирано онлайн обучение. Форматът съчетава дигитално съдържание (концепции, подходи, илюстрации), практически задачи, групови онлайн сесии с фасилитатор в реално време за пренос на наученото в реалността и обратна връзка по задачите. По този начин:

 • участниците първо преминават самостоятелно през онлайн материалите – концепции, илюстрации, казуси, самоподготовка, въпроси, отговори и саморефлексия;
 • след това участват в групови онлайн сесии с фасилитатор за дискусия с фокус „пренос към практиката“, консултация, обратна връзка по задачите и насоки.

Основните концепции в проектният мениджмънт са илюстрирани с казус и свързани с него задачи за самостоятелна работа. По време на срещите с фасилитатор ще бъдат обсъдени различни теми: „как е на практика, какво работи и какво не работи при мен, защо и кога“. Ще се дискутират възникналите по време на самообучението въпроси, решенията на задачите за самостоятелна работа и различни практически казуси.

В това практически насочено комбинирано онлайн обучение управлението на проекти се разглежда максимално холистично – от стъпките и инструментите в планирането, през измерване и управление на резултати, до управлението на проектния екип. Специален акцент се поставя върху прилагането на подходи и инструменти за проследяване изпълнението на проекта. Фокус в обучението са взаимовръзките и зависимостите между предпоставките за успешния старт на проекта, измерване и анализ на резултатите, и приключването на един успешен проект. Голяма част от дейностите на съвременните организации се извършват под формата на проекти. Разбирането кои са компонентите на един успешен проект е от ключово значение. Комбинирано онлайн обучение надгражда знанията по управление на проекти в следните основни направления:

 • Основните проектни етапи и специфики на всеки от тях.
 • Превръщане на проектна идея в проект.
 • Основни стъпки и инструменти при проектно планиране.
 • Взаимовръзка и използване на трите класически лостове в управлението на проекти – обхват, ресурси и време – за подобряване на резултатите на проекта.
 • Проследяване изпълнението на проект и основни инструменти, служещи на проектният мениджър
 • Приключване и оценяване на проект.

Обучението е предназначено за лидери на екипи и експерти, които имат интерес да развиват уменията си в управлението на проекти, както и такива които реално прилагат проектния мениджмънт, но имат нужда от „нареждане на парчетата от пъзела“, унифициране на терминологията и по-добро прилагане с разбиране на основните инструменти.

8
Комбинирано обучение: Business case - анализ и оценка на проект

Сесии: очаквайте нови дати!

Фасилитатори: Светлан Станоев. Повече информация за него в таб Фасилитатори.

Независимо дали става дума за малък или мащабен проект, независимо дали целим повишаване на приходите (commercial case), оптимизиране на разходи (operations case) или става дума за инвестиционен проект (investment case) – принципите и подходът на анализ и оценка са сходни. По време на сесиите се усъвършенстват и надграждат аналитичните умения на участниците. Тяхната финансова компетентност улеснява връзката и съвместната им работа с финансови експерти от компанията, прави решенията по-резултатно ориентирани и аргументирани.

Умения и ползи на фокус

 • Извеждане на релевантните парични потоци, свързани с оценка на проекта, които отчитат страничните ефекти (потънали разходи, алтернативна цена, канибализирани приходи, синергийни ефекти).
 • Изчисляване, анализ и оценка на възвръщаемостта на проекта (ROI).
 • Прилагане на подходящите методи за оценка при различните проекти (break-even point, pay back period, discounted pay back period, NPV, IRR, profitability index).
 • Анализ на алтернативите, рисковете и допълнителните възможности, свързани с проекта.
 • По-добро представяне на бизнес необходимостта от проекта и свързване със стратегическите цели на компанията.

За формата "комбинирано обучение"

Обучението "Business case - анализ и оценка на проект" е в комбиниран формат (blended learning). Форматът съчетава видео-концепции и задачи за самостоятелно онлайн учене с виртуални фасилитирани сесии в реално време за пренос на наученото в работната реалност на участниците.

.

Vanya Stoyanova
Ваня Стоянова

Ваня е професионалист с богат опит в областите, управление на проекти, R&D, подобрения и оптимизация на процеси, оперативен мениджмънт, управление и развитие на хора и екипи, иновации и управление на промяната. Има сериозно портфолио като обучител на вътрешни и външни целеви групи. Понастоящем е Innovation Engagement Manager в Dundee Precious Metals Inc. Преди това е била старши мениджър "Технологични проекти" в Аурубис, където е заемала и позициите мениджър "Подобрения на процеси", Мениджър "Проучване и развитие", била е изследовател в Nanofab. Има докторска степен в областта на металургията от Университета в Тренто, Executive MBA от Шефилдския университет, магистърска степен от Техническия университет в София.

.

1647102801655
Димитър Божански

Димитър Божански е сертифициран Project Management Professional. Към момента заема длъжност Head of Professional Services, EMEA в Scalefocus. Има над 16 години опит в управлението на проекти от различен мащаб в разнородни индустрии. Кариерното си развитие започва в банковия сектор, където участва в широко портфолио от проекти, свързани с най-голямата банкова интеграция в България между банките Биохим, Хеброс и Булбанк. След завършване на интеграцията поема предизвикателството да приложи натрупания опит в конгломератна холдингова структура, където се занимава с управление на проекти в различните икономически сектори на групата – от финансов, през производствен до транспортен.

.

IMG_5108_Mila-Kusheva_website-150x150
Мила Кушева

Мила има повече от 12 години опит в телекомуникациите, като е била Маркетинг директор в Теленор (сега Yetel). В Теленор Мила поема една от водещите роли, свързани с въвеждане на различни подобрения в процесите, създаване, лансиране и управление на продукти и услуги. Нейната основна роля е свързана с цялостното разработване на продукти, подобряване на потребителското преживяване, доставяне на продукта до крайния потребител или до корпоративни клиенти. Мила завършва Магистратура по Международни отношения в УНСС. В момента заема ролята на Chief Marketing Officer в Smart Axiata, водещ телеком на пазара в Камбоджа.

.

sstanoev
Светлан Станоев

Светлан е основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Опитен експерт в областите стратегическо управление, performance management, бизнес развитие и финансов мениджмънт. Започва като консултант по преструктуриране и корпоративни финанси в KPMG, след това е финансов директор на Орбител, както и изпълнителен директор на инвестиционния фонд “Серес“. Светлан е завършил магистърска степен по финанси. През периода 1999-2007 год. е преподавател по корпоративни финанси към University of Portsmouth. Към момента води редица работилници и обучения в областите стратегическо управление, бизнес моделиране и финансов мениджмънт. Водещ консултант в проекти свързани с въвеждане на системи от KPIs, Balanced Scorecards и ОKRs за измерване на корпоративните резултати.

.

h.kusovski
Христо Късовски

Христо има над 15 години опит в областта на продажбите. Работил е като мениджър “Ключови клиенти” и “Продажби” в редица международни компании, сред които UPS, Radisson Blu hotels и др. Христо е обучаван като обучител по продажби в академията на Huthwaite International. Водил е редица обучения в областта на B2B продажби, умения за преговори, търговски коучинг и др. Завършил е Международни икономически отношения в УНСС и е преминал редица професионални семинари и тренинги след това.

Работилница Дати
Управление на процеси за мениджъри очаквайте нови дати!
Иновиране в процесите очаквайте нови дати!
Управление на проекти: „Човешкият фактор” очаквайте нови дати!
Agility: Въвеждане на гъвкаво управление в организацията очаквайте нови дати!
Убедително представяне на проект очаквайте нови дати!
Управление на проекти: Холистичен подход За повече информация, свържете се с нас.
Управление на проекти: Waterfall vs. Agile За повече информация, свържете се с нас.
Business case - анализ и оценка на проект очаквайте нови дати!

The Business Institute си запазва правото да променя часове и дати на провежданите работилници, като своевременно информира за това.

 

Early bird

  1 600 лв

 • 3 работилници + 1 по избор от серията

Стандартна цена

 1800 лв.

 • 3 работилници + 1 по избор от серията

Стандартна цена на работилница

650 лв.

 • Управление на процеси за мениджъри
 • Agility: Въвеждане на гъвкаво управление в организацията
 • Управление на проекти: Човешкият фактор

590 лв.

 • Убедително представяне на проект

460 лв.

 • Управление на проекти: Холистичен подход (blended)

500 лв.

 • Управление на проекти: Waterfall vs. Agile

380 лв.

 • Мини работилница “Целеполагане и каскадиране на KPIs"

700 лв.

 • Business case - анализ и оценка на проект

600 лв.

 • Иновиране в процесите


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.

Моля, оставете контактите си. Нашите консултанти ще се свържат с Вас. Ще получите детайлна информация и консултация (без ангажимент за записване) за това как конкретните работилници могат да подкрепят вашите професионални и лични цели.