Серия работилници по управление на проектиProject management series (12)

Голяма част от дейностите на съвременните организации се извършват под формата на проекти. Често бизнесът влага немалко количество ресурси, включително времето на служителите си в  недобре структурирани и недобре изпълнени проекти. А това води до непостигане на заложените цели или незавършване на стартираните проекти.
Уменията за ефективно управление на проекти са ценни не само за организациите, но и за всеки един от нас персонално. Съвременните организации ценят високо служителите, които могат да инициират и доведат до успешен край проекти, като спазват предвидените срокове и бюджет, както и като ефективно  използват наличните ресурси за постигане на резултатите.
Под "управление на проект" най-често разбираме отговорността за делегиране и координиране на отделни задачи към един проект. Но управлениeто на проект налага наличието на съвкупност от и много други умения, a това, което отличава успешният Мениджър на проекти, е от една страна – умението да подкрепя екипа си, за да постигнат всички заедно крайната цел, и от друга – желанието и устрем към постоянно усъвършенстване на резултатите с всеки следващ проект.

Серията от работилници по управление на проекти e цялостно практично преживяване в следните направления:

 • Основните концепции, правила и инструменти приложени в действие.
 • Традиционното (Waterfall) vs. Agile: упражняване, сравнение и приложимост в различни бизнеси, практики и ситуации.
 • Tрите основни лоста за управлението на проекти: обхват, ресурси и време.
 • “Човешкият фактор” в управлението на проекти: хора, екипи, политики, мотивация и ангажираност, производителност.
 • Силно застъпен консултативен елемент от страна на фасилитатора – практик с богат опит – с цел да даде възможност на участниците за реално бизнес преживяване, което те да отнесат към своята практика.

С изцяло практичния си подход, фасилитаторът владее изкуството да превърне знанията и практиката си в разбираеми и всекидневно приложими умения в областта на управление на проекти, ресурси и резултати. Сложните концепции и модели от различните методологии са отнесени към практиката и структурирани в интересни казуси, дискусии, реални бизнес казуси, дигитално съдържание и готови за приложение темплейти за планиране и управление на ресурси и резултати.

За кого

 • Лидери на екипи и експерти, които имат интерес да развиват уменията си в управлението на проекти, както и такива които реално прилагат проектния мениджмънт, но имат нужда от „нареждане на парчетата от пъзела“, унифициране на терминологията и по-добро прилагане на основните инструменти.
 • Мениджъри и лидери на проекти, които искат да доразвият и надградят практическите си уменията и да упражнят някои от инструментите, използвани в традиционното и agile управлението на проекти.
 • Лидери на екипи, които разбират, че постоянното подобряване на резултатите на управляваните от тях проекти преминава през задълбочаване и постоянно надграждане на уменията им в развитието на проектните екипи.

Серия от работилници по управление на проекти е съставена от три работилници с различна продължителност.

Сесиите се провеждат онлайн в реално време през платформа Zoom.us, като се запазва изцяло тематичния фокус и практическия елемент на присъствените работилници.

Работилницата "Управление на проекти: Waterfall vs. Agile" изцяло се провежда в присъствена форма на обучение.

Серията работилници по управление на проекти дава възможност за реално бизнес преживяване, в което участниците могат да упражнят и демонстрират следните умения:

 • Холистичен подход – от стъпките и инструментите в планирането, през измерване и управление на резултати, до управлението на проектния екип (избора, динамиката, предизвикателствата и решенията).
 • Прилагане на подходи и инструменти за проследяване изпълнението на проекта.
 • Как се приключва един проект успешно, измерване и анализ неговите резултати.
 • Кога, защо и как се прилага ефективно подход и инструменти от традиционното управление (Waterfall) и кога от Agile методологията.
 • Подход при планиране, организиране и осъществяване на прехода от традиционното управление към Agile подхода – какво следва да знаем, чести грешки, кога и защо се случва успешно.
 • Как трите класически лостове в управлението на проекти – обхват, ресурси и време – могат да бъдат използвани, за да подобрят резултатите на проекта и как те са взаимосвързани.
 • Как характеристиките на един проект – крайни срокове, нива на уменията на екипа – повлияват на мотивацията и качеството на работа в екипа.
 • Резултатите от решенията на мениджърите на проекти върху мотивацията и качеството на работа в екипа – например:
  • колко време да отделяме в коучинг или оперативни срещи,
  • до колко да разчитаме на overtime или outsourcing,
  • какви нива на умения са нужни в екипа,
  • кога да увеличим или намалим броя на екипа.

Работилниците се провеждат при минимум 6 записани участници.

1
Управление на проекти: Холистичен подход

Сесии:  15, 21 и 23 юни 2022 г. от 17:30 до 19:00 ч. 

Фасилитатор: Ваня Стоянова. Повече информация за нея в таб Фасилитатор.

"Управление на проекти: Холистичен подход" е комбинирано онлайн обучение. Форматът съчетава дигитално съдържание (концепции, подходи, илюстрации), практически задачи, групови онлайн сесии с фасилитатор в реално време за пренос на наученото в реалността и обратна връзка по задачите. По този начин:

 • участниците първо преминават самостоятелно през онлайн материалите – концепции, илюстрации, казуси, самоподготовка, въпроси, отговори и саморефлексия;
 • след това участват в групови онлайн сесии с фасилитатор за дискусия с фокус „пренос към практиката“, консултация, обратна връзка по задачите и насоки.

Основните концепции в проектният мениджмънт са илюстрирани с казус и свързани с него задачи за самостоятелна работа. По време на срещите с фасилитатор ще бъдат обсъдени различни теми: „как е на практика, какво работи и какво не работи при мен, защо и кога“. Ще се дискутират възникналите по време на самообучението въпроси, решенията на задачите за самостоятелна работа и различни практически казуси.

В това практически насочено комбинирано онлайн обучение управлението на проекти се разглежда максимално холистично – от стъпките и инструментите в планирането, през измерване и управление на резултати, до управлението на проектния екип. Специален акцент се поставя върху прилагането на подходи и инструменти за проследяване изпълнението на проекта. Фокус в обучението са взаимовръзките и зависимостите между предпоставките за успешния старт на проекта, измерване и анализ на резултатите, и приключването на един успешен проект. Голяма част от дейностите на съвременните организации се извършват под формата на проекти. Разбирането кои са компонентите на един успешен проект е от ключово значение. Комбинирано онлайн обучение надгражда знанията по управление на проекти в следните основни направления:

 • Основните проектни етапи и специфики на всеки от тях.
 • Превръщане на проектна идея в проект.
 • Основни стъпки и инструменти при проектно планиране.
 • Взаимовръзка и използване на трите класически лостове в управлението на проекти – обхват, ресурси и време – за подобряване на резултатите на проекта.
 • Проследяване изпълнението на проект и основни инструменти, служещи на проектният мениджър
 • Приключване и оценяване на проект.

Обучението е предназначено за лидери на екипи и експерти, които имат интерес да развиват уменията си в управлението на проекти, както и такива които реално прилагат проектния мениджмънт, но имат нужда от „нареждане на парчетата от пъзела“, унифициране на терминологията и по-добро прилагане с разбиране на основните инструменти.

2
Управление на проекти: Waterfall vs. Agile

Сесия: 19 юни 2022 г. от 09:30-17:00 ч.  

Фасилитатор: Ваня Стоянова. Повече информация за нея в таб Фасилитатор.

Работилницата сравнява основните предпоставки, концепции и инструменти на двата подхода за управление на проекти, базирайки се на LEGO ® симулация. Сериозната бизнес игра дава възможност участниците да упражнят планирането, организацията и управлението на проекти по подход и с инструменти от двете методологии.

Традиционното управление следва класическия жизнен цикъл на проекта, където етапите се изпълняват последователно – „принцип на водопада”. Проектният мениджър използва стандартни процеси и инструменти за организация и управление на проекта. Разработен е за индустрии, в които след достигането на критична точка от проекта, възможността за промяна се отчита като твърде скъпа и нереалистична (напр. в строителство, някои производства, и др.).

Agile методологиите се фокусират върху хората и са резултатно-ориентирани, отговарящи на нуждите на бързо променящия се свят. Agile управлението на проекти е по-популярно в иновативните и постоянно променящи се индустрии, като IT и такива, които залагат на постоянното технологично развитие и нужда от бърза адаптация. Като намалява предварителното планиране и дизайн/проектиране, Agile методите осигуряват възможност за промяна на приоритетите, на определен период от време, чрез използването на последователни повторения (цикли) в разработването на даден продукт. Най-често използваните в момента са SCRUM & Kanban, но в световен мащаб постоянно се разработват нови методологии за решаване на конкретни проблеми и ситуации в различни индустрии и бизнеси.

Работилницата „Управление на проекти: Waterfall vs. Agile” е предназначенa за проектни мениджъри, лидери на екипи и експерти, които имат интерес да доразвият и надградят практическите си уменията и да упражнят, като сравнят предимствата и недостатъците, приложимостта на двата подхода за управление на проекти. Особено подходяща за представители на компании, които планират или на които им предстои преминаване от единия подход към другия.

Преживяването в симулацията е на бързи обороти, както в бизнес всекидневието, но в безрискова среда, позволяваща експерименти.

Работилницата се провежда изцяло присъствено.

3
Управление на проекти: „Човешкият фактор”

Сесии: 7, 14, 18 април 2022 г. от 17:00 до 20:30 ч. 

Фасилитатор: Ваня Стоянова. Повече информация за нея в таб Фасилитатор.

„Управление на проекти: „Човешкият фактор” съчетава работа с онлайн бизнес симулация на Harvard Business Publishing и онлайн сесии „пренос към практиката” с фасилитатора. Работилницата е изцяло практически насочена, със силно застъпен консултативен елемент с цел реално бизнес преживяване, в което участниците могат да упражнят и демонстрират умения по следните теми:

 • Top-Down или Bottom-Up целеполагане като фундаментална причина за напрежение в управлението на екипи и проекти – кога, защо, какъв подход.
 • Tрите основни лоста за управлението на проекти: обхват, ресурси и време.
 • “Човешкият фактор” в управлението на проекти: хора, екипи, политики, мотивация и ангажираност, производителност.
 • Причинно-следствени връзки и взаимно-заменяеми решения в управлението на проекти.
 • Прототипиране на интерактивни проектни процеси.
 • Начини на управление и оценяване на рисковете свързани с несигурността около проекта.

Работилницата се базира на симулацията на Harvard Business Publishing “Project Management Simulation: Scope, Resources, Schedule”  и предоставя възможност на участниците за напълно реално и практично преживяване на процеса на управление на проекти. Участниците създават различни сценарии, въвеждат и променят параметри на проекта, като веднага виждат ефектите от решенията си върху резултатите на проекта. Упражняват съчетаване на трите основни лоста в управлението на проекти - обхват, ресурси и време, с динамиката на екипа и организацията.

Vanya Stoyanova
Ваня Стоянова

Ваня е професионалист с богат опит в областите, управление на проекти, R&D, подобрения и оптимизация на процеси, оперативен мениджмънт, управление и развитие на хора и екипи, иновации и управление на промяната. Има сериозно портфолио като обучител на вътрешни и външни целеви групи. Понастоящем е Старши мениджър "Технологични проекти" в Аурубис, където е заемала позициите мениджър "Подобрения на процеси", Мениджър "Проучване и развитие", била е изследовател в Nanofab. Има докторска степен в областта на металургията от Университета в Тренто, Executive MBA от Шефилдския университет, магистърска степен от Техническия университет в София.

Серия от работилници по управление на проекти е съставена от три работилници с различна продължителност.

Работилница Дати
Управление на проекти: Холистичен подход 15, 21, 23 юни 2022 г.
Управление на проекти: Waterfall vs. Agile 19 юни 2022 г.
Управление на проекти: Човешкият фактор 7, 14, 18 април 2022 г.

Early bird до 2 март 2022 г.

  1050 лв.

 • Всички работилници

Стандартна цена

 1230 лв.

 • Всички работилници

Стандартна цена на работилница
 • В зависимост от броя работни сесии в работилница, цените на отделните работилници са от 440 лв. до 660 лв.
 • За повече информация, моля свържете се с нас.


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.

Моля, оставете контактите си. Нашите консултанти ще се свържат с Вас. Ще получите детайлна информация и консултация (без ангажимент за записване) за това как конкретните работилници могат да подкрепят вашите професионални и лични цели.