Серия работилници по управление на проекти и процесиProject management series (12)

Голяма част от дейностите на съвременните организации се извършват под формата на проекти. Често бизнесът влага немалко количество ресурси, включително времето на служителите си в  недобре структурирани и недобре изпълнени проекти. А това води до непостигане на заложените цели или незавършване на стартираните проекти.
Уменията за ефективно управление на проекти са ценни не само за организациите, но и за всеки един от нас персонално. Съвременните организации ценят високо служителите, които могат да инициират и доведат до успешен край проекти, като спазват предвидените срокове и бюджет, както и като ефективно  използват наличните ресурси за постигане на резултатите.
Под "управление на проект" най-често разбираме отговорността за делегиране и координиране на отделни задачи към един проект. Но управлениeто на проект налага наличието на съвкупност от и много други умения, a това, което отличава успешният Мениджър на проекти, е от една страна – умението да подкрепя екипа си, за да постигнат всички заедно крайната цел, и от друга – желанието и устрем към постоянно усъвършенстване на резултатите с всеки следващ проект.

Серията от работилници по управление на проекти и процеси e цялостно практично преживяване в следните направления:

 • Основните концепции, правила и инструменти приложени в действие.
 • НОВА ТЕМА: управление на процеси за мениджъри независимо от екпертната им област
 • НОВА ТЕМА: гъвкави похвати за управление на проекти: Agility
 • Традиционното (Waterfall) vs. Agile: упражняване, сравнение и приложимост в различни бизнеси, практики и ситуации.
 • Tрите основни лоста за управлението на проекти: обхват, ресурси и време.
 • “Човешкият фактор” в управлението на проекти: хора, екипи, политики, мотивация и ангажираност, производителност.
 • Силно застъпен консултативен елемент от страна на фасилитатора – практик с богат опит – с цел да даде възможност на участниците за реално бизнес преживяване, което те да отнесат към своята практика.

С изцяло практичния си подход, фасилитаторът владее изкуството да превърне знанията и практиката си в разбираеми и всекидневно приложими умения в областта на управление на проекти, ресурси и резултати. Сложните концепции и модели от различните методологии са отнесени към практиката и структурирани в интересни казуси, дискусии, реални бизнес казуси, дигитално съдържание и готови за приложение темплейти за планиране и управление на ресурси и резултати.

За кого

 • Лидери на екипи и експерти, които имат интерес да развиват уменията си в управлението на проекти, както и такива които реално прилагат проектния мениджмънт, но имат нужда от „нареждане на парчетата от пъзела“, унифициране на терминологията и по-добро прилагане на основните инструменти.
 • Мениджъри и лидери на проекти, които искат да доразвият и надградят практическите си уменията и да упражнят някои от инструментите, използвани в традиционното и agile управлението на проекти.
 • Лидери на екипи, които разбират, че постоянното подобряване на резултатите на управляваните от тях проекти преминава през задълбочаване и постоянно надграждане на уменията им в развитието на проектните екипи.

Серия от работилници по управление на проекти и процеси е съставена от три работилници с различна продължителност.

Сесиите се провеждат онлайн в реално време през платформа Zoom.us, като се запазва изцяло тематичния фокус и практическия елемент на присъствените работилници.

Работилницата "Управление на проекти: Waterfall vs. Agile" изцяло се провежда в присъствена форма на обучение.

Серията работилници по управление на проекти и процеси дава възможност за реално бизнес преживяване, в което участниците могат да упражнят и демонстрират следните умения:

 • Холистичен подход – от стъпките и инструментите в планирането, през измерване и управление на резултати, до управлението на проектния екип (избора, динамиката, предизвикателствата и решенията).
 • Прилагане на подходи и инструменти за проследяване изпълнението на проекта.
 • Как се приключва един проект успешно, измерване и анализ неговите резултати.
 • Кога, защо и как се прилага ефективно подход и инструменти от традиционното управление (Waterfall) и кога от Agile методологията.
 • Подход при планиране, организиране и осъществяване на прехода от традиционното управление към Agile подхода – какво следва да знаем, чести грешки, кога и защо се случва успешно.
 • Как трите класически лостове в управлението на проекти – обхват, ресурси и време – могат да бъдат използвани, за да подобрят резултатите на проекта и как те са взаимосвързани.
 • Как характеристиките на един проект – крайни срокове, нива на уменията на екипа – повлияват на мотивацията и качеството на работа в екипа.
 • Резултатите от решенията на мениджърите на проекти върху мотивацията и качеството на работа в екипа – например:
  • колко време да отделяме в коучинг или оперативни срещи,
  • до колко да разчитаме на overtime или outsourcing,
  • какви нива на умения са нужни в екипа,
  • кога да увеличим или намалим броя на екипа.

Работилниците се провеждат при минимум 6 записани участници.

1
Управление на проекти: Холистичен подход

Сесии:  21, 28 март и 4 април 2023 г. от 17:00 до 19:00 ч. 

Фасилитатор: Ваня Стоянова. Повече информация за нея в таб Фасилитатор.

"Управление на проекти: Холистичен подход" е комбинирано онлайн обучение. Форматът съчетава дигитално съдържание (концепции, подходи, илюстрации), практически задачи, групови онлайн сесии с фасилитатор в реално време за пренос на наученото в реалността и обратна връзка по задачите. По този начин:

 • участниците първо преминават самостоятелно през онлайн материалите – концепции, илюстрации, казуси, самоподготовка, въпроси, отговори и саморефлексия;
 • след това участват в групови онлайн сесии с фасилитатор за дискусия с фокус „пренос към практиката“, консултация, обратна връзка по задачите и насоки.

Основните концепции в проектният мениджмънт са илюстрирани с казус и свързани с него задачи за самостоятелна работа. По време на срещите с фасилитатор ще бъдат обсъдени различни теми: „как е на практика, какво работи и какво не работи при мен, защо и кога“. Ще се дискутират възникналите по време на самообучението въпроси, решенията на задачите за самостоятелна работа и различни практически казуси.

В това практически насочено комбинирано онлайн обучение управлението на проекти се разглежда максимално холистично – от стъпките и инструментите в планирането, през измерване и управление на резултати, до управлението на проектния екип. Специален акцент се поставя върху прилагането на подходи и инструменти за проследяване изпълнението на проекта. Фокус в обучението са взаимовръзките и зависимостите между предпоставките за успешния старт на проекта, измерване и анализ на резултатите, и приключването на един успешен проект. Голяма част от дейностите на съвременните организации се извършват под формата на проекти. Разбирането кои са компонентите на един успешен проект е от ключово значение. Комбинирано онлайн обучение надгражда знанията по управление на проекти в следните основни направления:

 • Основните проектни етапи и специфики на всеки от тях.
 • Превръщане на проектна идея в проект.
 • Основни стъпки и инструменти при проектно планиране.
 • Взаимовръзка и използване на трите класически лостове в управлението на проекти – обхват, ресурси и време – за подобряване на резултатите на проекта.
 • Проследяване изпълнението на проект и основни инструменти, служещи на проектният мениджър
 • Приключване и оценяване на проект.

Обучението е предназначено за лидери на екипи и експерти, които имат интерес да развиват уменията си в управлението на проекти, както и такива които реално прилагат проектния мениджмънт, но имат нужда от „нареждане на парчетата от пъзела“, унифициране на терминологията и по-добро прилагане с разбиране на основните инструменти.

2
Управление на проекти: Waterfall vs. Agile

Сесия: 11 март 2023 г. от 09:30-17:00 ч.  

Фасилитатор: Ваня Стоянова. Повече информация за нея в таб Фасилитатор.

Работилницата сравнява основните предпоставки, концепции и инструменти на двата подхода за управление на проекти, базирайки се на LEGO ® симулация. Сериозната бизнес игра дава възможност участниците да упражнят планирането, организацията и управлението на проекти по подход и с инструменти от двете методологии.

Традиционното управление следва класическия жизнен цикъл на проекта, където етапите се изпълняват последователно – „принцип на водопада”. Проектният мениджър използва стандартни процеси и инструменти за организация и управление на проекта. Разработен е за индустрии, в които след достигането на критична точка от проекта, възможността за промяна се отчита като твърде скъпа и нереалистична (напр. в строителство, някои производства, и др.).

Agile методологиите се фокусират върху хората и са резултатно-ориентирани, отговарящи на нуждите на бързо променящия се свят. Agile управлението на проекти е по-популярно в иновативните и постоянно променящи се индустрии, като IT и такива, които залагат на постоянното технологично развитие и нужда от бърза адаптация. Като намалява предварителното планиране и дизайн/проектиране, Agile методите осигуряват възможност за промяна на приоритетите, на определен период от време, чрез използването на последователни повторения (цикли) в разработването на даден продукт. Най-често използваните в момента са SCRUM & Kanban, но в световен мащаб постоянно се разработват нови методологии за решаване на конкретни проблеми и ситуации в различни индустрии и бизнеси.

Работилницата „Управление на проекти: Waterfall vs. Agile” е предназначенa за проектни мениджъри, лидери на екипи и експерти, които имат интерес да доразвият и надградят практическите си уменията и да упражнят, като сравнят предимствата и недостатъците, приложимостта на двата подхода за управление на проекти. Особено подходяща за представители на компании, които планират или на които им предстои преминаване от единия подход към другия.

Преживяването в симулацията е на бързи обороти, както в бизнес всекидневието, но в безрискова среда, позволяваща експерименти.

Работилницата се провежда изцяло присъствено.

3
НОВО! Agility: Гъвкави похвати за управление на проекти

Сесии: 20, 23 и 27 юни 2023 г. от 17:00 до 20:30 ч. 

Фасилитатор: Димитър Божански. Повече информация за нея в таб Фасилитатор.

„Гъвкави похвати за управление на проекти“ е работилница, която цели да запознае участниците със съвременните и добри практики в прилагането на този вид рамки и подходи за управление на проекти. Основен фокус и цел на работилницата е да покаже как методологията Agile може да бъде и посока за корпоративна трансформация и организация за постигане на organizational agility.
Ще бъдат илюстрирани и дискутирани с акцент „пренос към работната практика“ кога, защо и как могат да се приложат добри практики от agile, с които да се надградят watefall практиките до следващото ниво – изискващо organizational agility.

Базирано на силно интерактивен подход, съчетан с консултантски елементи по време на работилницата се прави паралел между различните методологии и подходи – разглеждат се различни видове рамки, предпоставки, ценности, церемонии и похвати за управление на проекти при динамични изисквания – при силно конкурентна среда и стремеж към постоянно подобрение.

Обучението е предназначено за лидери на екипи и експерти, които имат интерес да развиват уменията си в управлението на проекти. За ръководители на проекти в ИТ сферата и/или в бизнеса с услуги, предприемачи или експерти търсещи начин да надградят последователния подход (waterfall) чрез практики от гъвкавите рамки. За всички практици, които реално прилагат проектния мениджмънт.

4
Управление на проекти: „Човешкият фактор”

Сесии: 13, 16 и 20 декември 2022 г. от 17:00 до 20:30 ч. 

Фасилитатор: Ваня Стоянова. Повече информация за нея в таб Фасилитатор.

„Управление на проекти: „Човешкият фактор” съчетава работа с онлайн бизнес симулация на Harvard Business Publishing и онлайн сесии „пренос към практиката” с фасилитатора. Работилницата е изцяло практически насочена, със силно застъпен консултативен елемент с цел реално бизнес преживяване, в което участниците могат да упражнят и демонстрират умения по следните теми:

 • Top-Down или Bottom-Up целеполагане като фундаментална причина за напрежение в управлението на екипи и проекти – кога, защо, какъв подход.
 • Tрите основни лоста за управлението на проекти: обхват, ресурси и време.
 • “Човешкият фактор” в управлението на проекти: хора, екипи, политики, мотивация и ангажираност, производителност.
 • Причинно-следствени връзки и взаимно-заменяеми решения в управлението на проекти.
 • Прототипиране на интерактивни проектни процеси.
 • Начини на управление и оценяване на рисковете свързани с несигурността около проекта.

Работилницата се базира на симулацията на Harvard Business Publishing “Project Management Simulation: Scope, Resources, Schedule”  и предоставя възможност на участниците за напълно реално и практично преживяване на процеса на управление на проекти. Участниците създават различни сценарии, въвеждат и променят параметри на проекта, като веднага виждат ефектите от решенията си върху резултатите на проекта. Упражняват съчетаване на трите основни лоста в управлението на проекти - обхват, ресурси и време, с динамиката на екипа и организацията.

5
НОВО! Управление на процеси за мениджъри

Сесии: 12, 17 и 19 януари 2023 г. от 17:00 до 20:30 ч. 

Фасилитатор: Ваня Стоянова. Повече информация за нея в таб Фасилитатор.

Всеки мениджър управлява процеси, всеки бизнес се стреми към постоянно подобрение на управляваните процеси. Основната цел на работилницата е насочена към по-доброто разбиране за процесите и към методите за визуализиране и приоритизиране на процесите с цел оптимизация.
Създаването на карта на процеса е основен фокус на работилницата. Карта, която да помогне да се организира и структурира информацията „как работи процеса; какво може да оптимизираме; кои дейности създават стойност и кои не“ – и то по визуално ясен и логичен начин.

Извеждането на карта на процеса ще помогне на участниците да:
• изяснят анализирания процес и свързаните с него дейности
• получат видимост какво се прави в процеса с акцент върху създаването на стойност за бизнеса
• разберат особеностите и детайлите по процеса като първи стъпки към подобрението и оптимизирането му
• разграничат дейностите, които добавят стойност и дейностите, които не добавят стойност.

Обучението е предназначено за:
• Мениджъри или лидери на екипи, както и експерти, които имат интерес да развиват уменията си в управлението на процеси, както и такива които реално прилагат процесния мениджмънт, но имат нужда от унифициране на терминология, подход и по-добро прилагане на основните инструменти.
• Всеки от който се очаква да управлява ефективно ресурси и да се стреми към постоянни подобрения.
• Мениджъри и лидери на проекти или процеси, които искат да доразвият и надградят практическите си умения и да упражнят някои от инструментите.
• Лидери на екипи, които разбират, че постоянното подобряване на процеси и резултати преминава през задълбочаване и постоянно надграждане на уменията им в развитието на бизнеса.

Vanya Stoyanova
Ваня Стоянова

Ваня е професионалист с богат опит в областите, управление на проекти, R&D, подобрения и оптимизация на процеси, оперативен мениджмънт, управление и развитие на хора и екипи, иновации и управление на промяната. Има сериозно портфолио като обучител на вътрешни и външни целеви групи. Понастоящем е Старши мениджър "Технологични проекти" в Аурубис, където е заемала позициите мениджър "Подобрения на процеси", Мениджър "Проучване и развитие", била е изследовател в Nanofab. Има докторска степен в областта на металургията от Университета в Тренто, Executive MBA от Шефилдския университет, магистърска степен от Техническия университет в София.

1647102801655
Димитър Божански

Димитър Божански е сертифициран Project Management Professional. Към момента заема длъжност Head of Professional Services, EMEA в Scalefocus. Има над 16 години опит в управлението на проекти от различен мащаб в разнородни индустрии. Кариерното си развитие започва в банковия сектор, където участва в широко портфолио от проекти, свързани с най-голямата банкова интеграция в България между банките Биохим, Хеброс и Булбанк. След завършване на интеграцията поема предизвикателството да приложи натрупания опит в конгломератна холдингова структура, където се занимава с управление на проекти в различните икономически сектори на групата – от финансов, през производствен до транспортен.

Работилница Дати
Управление на проекти: Холистичен подход 21, 28 март и 4 април 2023 г.
Управление на проекти: Waterfall vs. Agile 11 март 2023 г.
Agility: Гъвкави похвати за управление на проекти 20, 23 и 27 юни 2023 г.
Управление на проекти: Човешкият фактор 13, 16 и 20 декември 2022 г.
Управление на процеси за мениджъри 12, 17 и 19 януари 2023 г.

Early bird до 9 септември 2022 г.

  1 875 лв.

 • Всички работилници

Стандартна цена

 2085 лв.

 • Всички работилници

Стандартна цена на работилница
 • В зависимост от броя работни сесии в работилница, цените на отделните работилници са от 440 лв. до 660 лв.
 • За повече информация, моля свържете се с нас.


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.

Моля, оставете контактите си. Нашите консултанти ще се свържат с Вас. Ще получите детайлна информация и консултация (без ангажимент за записване) за това как конкретните работилници могат да подкрепят вашите професионални и лични цели.