Политика за поверителностУведомление за защита на личните данни, събирани през интернет сайт http://www.thebusinessinstitute.eu

 

1.Обща информация

А) Преамбюл

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как БИЗНЕС ИНСТИТУТ ООД защитава вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране.

Основна мисия на нашия екип е да ви бъдем полезни, предоставяйки ви информация за организираните от нас обучения под формата на работилници и образователни програми, развива методологии и инструменти в областите мениджмънт, предприемачество и иновации.

Информацията по-долу, има за цел да ви запознае с начина, по който ние се грижим и защитаваме вашите лични данни, както и да ви информира за вашите права относно Общия регламент за защита на данните (наричан за кратко регламента) и допълнителните приложими закони за защита на данни.

Б) Администратор на лични данни

Ние, БИЗНЕС ИНСТИТУТ ООД (наричано за кратко „Бизнес институт“), регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203719316, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Княз Борис I № 99 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Фредерик Жолио-Кюри №23А, сме администратори на лични данни съгласно регламента и следователно сме отговорни за обработката на данни, както е обяснено по-долу.

За въпроси или искания относно обработката на данни, моля, свържете се с нас на office@thebusinessinstitute.eu, +359 882 924 710.

В) Длъжностно лице за защита на личните данни

Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за контакт:

БИЗНЕС ИНСТИТУТ ООД, гр. София, ул. Жолио-Кюри №23А,

Длъжностно лице за защита на личните данни, тел. +359 882 924 710, +359 894 590 530; е-mail: office@ thebussinesinstitute.com

 

2.За какви цели, на какво основание и какви принципи следваме при обработване на личните Ви данни?

 a) Регистрация за обучения или Регистрация на участник в събитие

 Ние ще обработваме личните данни, събрани чрез формуляра за регистрация на обучения, с цел да ви изпратим информация относно предстоящо обучение, както и за да можем да отговорим на евентуални ваши въпроси. При заявявяне на желание за участие в конкретно обучение, ще използваме вашите данни за сключване на договор и издаване на фактура

или

Целта на тази операция е администриране на процеса по регистрация на участници в събития и игри, и изпращане на награди от проведени игри. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието, не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

 

б) Получаване на нашия бюлетин Business Notes  или Форма за регистрация за имейл бюлетин Business Notes

Ние ще обработваме личните данни, събрани чрез формуляра за регистрация с цел да ви  изпращаме нашия бюлетин с интересни бизнес истории и ценно съдържание Business Notes относно предстоящи обучения и събития, специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности до клиентите, които са заявили, че желаят да го получават

Или

Чрез попълване на Вашите данни (име, имейл адрес) във формата за регистрация за имейл бюлетин, Вие се съгласявате да осъществяваме връзка с Вас и да Ви изпращаме изпращаме нашия бюлетин Business Notes. Данните Ви за изпращане на бюлетина се обработват на основание, дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) от регламента.

 

в) Маркетинг анализ и анализ на клиенти

Ние ще обработваме всички Ваши лични данни, събрани чрез формуляра за регистрация на клиенти за целите на взаимоотношенията и анализа на клиентите. Това включва проучване на пазара, проучвания за обратна връзка и удовлетвореност на клиентите, анализ на клиентите, сегментиране на клиентите и профилиране, за да можем да предложим обучения, промоции и предложения, които биха представлявали интерес за клиентите, както и анализ на покупките – т.е. покупки на клиенти, повторна покупка на определени стоки и дати на покупка. Това обработване е основано на легитимния ни интерес за подобряване на нашите услуги и взаимоотношенията с Вас, което е ключов фактор за нашия успех в бизнеса. Данните, които събираме и съхраняваме, ни помагат да научим повече за Вашите интереси и нужди

 

г) Контактна форма

Попълвайки полетата в контактната форма, Вие изразявате съгласие да обработим попълнените от Вас лични данни (име, имейл адрес), с цел да осъществим последващ контакт с Вас и да Ви предоставим желаната от Вас информация и/или услуга. Подадената от Вас информация посредством контактната форма се съхранява за срок от 1 година. Не използваме тази информация за маркетингови цели.

 

д) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

3.Какви са личните Ви данни, които обработваме?

а) За целите на регистрация за бъдещо обучение ние обработваме следните данни:

 • Име и фамилия на клиента, е-mail, телефон, компания и позиция

б) За целите на маркетинг и анализ на клиенти

 • Име на клиента, компания, позиция, e-mail, SMS, Viber, телефон или поща;

 

4.Какви са личните  данни, които не обработваме?

Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Личните данни се събират от Администратора от лицата, за които се отнасят. Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. Администраторът не събира данни за лица под 18 години.

 

 1. Получатели на данни

Не предоставяме Вашите лични данни на трети лица. Не ги продаваме, не търгуваме с тях и по никакъв начин не предоставяме достъп на други лица до Вашата лична информация.

 

 1. Продължителност на съхранение на данните

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани до прекратяване на отношенията, освен в случаите, когато сме задължени по закон да съхраняваме допълнително данните Ви за целите на предоставянето им на публични органи, например на данъчните власти. Това съхранение и прехвърляне на Вашите лични данни на публични органи с цел изпълнение на правно задължение е основано на чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква в) от Регламента.

 

 1. Вашите права:

Като субект на данните, можете да се свържете с нашето Длъжностно лице за защита на личните данни по всяко време с писмено уведомление на посочените по-горе данни за контакт, да упражнявате правата си съгласно регламента. Тези права са следните:

 • Правото да получава информация за обработката на данни и копие на обработените данни.
 • Право на изискване за поправка на неточни данни или попълване на непълни данни.
 • Правото да изисква изтриване на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, информацията относно други искания за заличаване.
 • Право да изисква ограничаване на обработката на данни.
 • Правото да получава личните данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат и да изисква предаването на тези данни на друг администратор.
 • Право на възражение срещу обработката на данни, за да я спре.
 • Правото да оттеглите дадено съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни въз основа на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето.
 • Правото да подадете жалба в надзорен орган (Комисия за защита на личните данни), ако смятате, че обработката на данни е нарушение на ОРЗД или приложимото законодателство за защита на личните данни.

При промени в закона може да се наложи промяна на Уведомлението за защита на данните. За подобни промени, ще Ви информираме своевременно на предоставените от Вас данни за контакт – служебен телефон, пощенски адрес или служебна електронна поща. Доколкото промените засягат обработката, която се основава на Вашето съгласие, при необходимост ще Ви помолим за ново съгласие.