Право за неюристи: Анализ и преговори
по търговски договорwebsite-visual_02

Ако вие участвате в процеса на договарянето на условия по договори свързани със закупуване или доставяне, ако по-задълбоченото разбиране на условия и клаузи по търговските договори са важни във вашата работа, то тази работилница ще ви даде възможност да си усъвършенствате уменията в областта на приложното търговско право. Конкретен фокус на работилницата е повишаването на ефективността при договаряне на условия по договори с доставчици, клиенти или партньори.

Практичен и интерактивен подход

Работилницата ще даде възможност на участниците да получат добре балансиран микс между:

 • представяне на подход от практиката и споделяне на опит от фасилитатора;
 • примери, илюстрации и темплейти на различни клаузи по договори;
 • практиески задания и работа в групи;
 • дискусии, обсъждане на решенията, дебриф и обратна връзка по задачите.

Умения на фокус

Това обучение ще помогне на участниците да:

 • Получат по-добро разбиране за правната материя свързана с договорните отношения и ефективно участие в изготвяне на договори и анализ на специфични условия по тях;
 • Повишават ефективността при договарянето на условия по договори с доставчици и партньори;
 • Упражнят уменията си за анализ и оценка на различни бизнес и правни казуси свързани с договорните отношения на компанията, която представляват.

За кого

Работилницата е предназначенa за професионалисти и експерти в сферата на професионалното закупуване или снабдяване, независимо от тяхното ниво в йерархията, чиято работа изисква по-задълбочено разбиране, интерпретация и участие в преговори по търговски договори.

Работилницата е подходяща и за мениджъри и собственици на бизнес, които имат нужда или интерес да доусъвършенстват своите знания и умения в областта на приложното търговско право – да бъдат (още) по-подготвени в ситуации на анализ и преговори по по търговски договори.

Вижте експертно интервю с фасилитатора на работилницата Емил Делчев и мнение на участник в работилницата.

Работилницата се провежда в четири работни сесии в работното ателие на The Business Institute на ул. “Жолио-Кюри” 23а.

Ако имате интерес или въпроси за работилницата, кликнете тук или се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

photo01
Емил Делчев

Емил Делчев е асоцииран фасилитатор в екипа на The Business Institite. Адвокат с над 20 години практика, основател и управляващ съдружник в адвокатско дружество Delchev & Partners. Преди това е оглавявал правно-данъчния отдел на Ernst and Young (1995 – 1998), а след това и този на Arthur Andersen (1998 – 2002) до сливането на двете компании, където отново е с ръководни функции. Носител е на ценен опит в практически всички сфери на търговското право и облагането с данъци. С тази си експертиза Емил Делчев работи в областта на приватизационните сделки, преструктуриране, due diligence и корпоративните сделки. Имал е водеща роля като консултант и участник в преговорите в някои от най-големите и сложни сделки в България за клиенти като ТехномаркетДомо, ALSTOM, Пампорово Ски, Heitman и др. Емил Делчев е магистър по право от Московския държавен институт по международни отношения.
Емил Делчев е магистър по право от Московския държавен институт по международни отношения.

Основните теми в работилницата са представени в контекста на дискусии по различни илюстрации и работa по казуси в групи:

 

 • Договор и договаряне:
 • дефиниране на договора, структура на договора, търговски договор;
 • видове договори, форма на договорите, съществено съдържание на договорите, условия и срокове;
 • сключване и прекратяване на търговските договори - кой има право да сключва търговски договори, проверка на представителната власт, упълномощаване, действия без представителна власт;
 • търговски договори при общи условия, оферта/акцепт, трайни търговски отношения, практически аспекти/съвети при сключването на договори, преддоговорни отношения;
 • най-често използван договори (практическа дискусия) - договори за продажба; договори за дистрибуция; договори за търговско представителство; договори за заем; договори за наем; договори за услуга; договори за покупко-продажба на дялове или акции; договори за покупко-продажба на предприятие.

 

 • Данъчни аспекти:
 • цена, отстъпки, видове отстъпки;
 • фактуриране.

 

 • Преговори и преговаряне:
 • размяната – кога и как се случва;
 • риск; ограничаване, контрол, смекчаване, елиминиране на риска;
 • гаранции – лични и вещни; доверителни сметки;
 • клаузи за обезщетения/неустойки при неизпълнение.

 

 • "Другите" разпоредби:
 • кореспонденция по договора;
 • конфиденциалност;
 • съд или арбитраж;
 • приложимо право.

 

 • Споразумения в конкурентното право:
 • защо е важно да знаем за споразуменията в конкурентното право;
 • понятие за споразумение в конкурентното право и разликата му с едностранния акт/действие и договора в гражданското/търговското право;
 • видове споразумения в конкурентното право (хоризонтални и вертикални
 • забранени споразумения в конкурентното правo;
 • ефект и последици от забранените споразумения.

Работните сесии включват:

 • Концептуална част – представяне от фасилитатора на ключови концепции, терминология и “теорията без която не може” в контекста на илюстрации и мини-казуси за дискусия.
 • Работа по казуси в група – работа в група по различни казуси и задачи.
 • Дискутиране на решенията – представяне и дискутиране на решенията с фасилитатора и останалите участници.
 • Дeбриф и приложимост – дискусия по реалната приложимост на изведените основни изводи, поуки и заключения от съответните задачи и упражнения.
Early bird

520 лв.

 • 1 участник

Стандартна цена

580 лв.

 • 1 участник

 

 

 

 

 

 

 

 

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute и Института за предприемачи на Сиско.

  С абонирането си за него ще може да разбирате повече за всички наши продукти, инициативи и промоции.