Серия от работилници по продажбиSS_visual

Как да продаваме в тези предизвикателни времена на пазара? Повече от всякога търговските консултанти трябва да усъвършенстват уменията си да слушат клиента, да разбират по-добре ползите за него, за да предложат решение за неговите нужди.

Целта на Серия работилници по продажби е да помогне на участниците да подобрят търговските си умения, да научат и упражнят структуриран подход за водене на делови преговори, повече да слушат клиента, да възприемат максимално консултативен, ориентиран към решения, подход за развитие на взаимоотношенията с нови и съществуващи клиенти. Преживяването по време на всяка от работилниците е изцяло практично и интерактивно – ролеви игри, бизнес симулация, споделяне на опит и добри практики, работа и дискусии по казуси.

Чрез проиграване и обсъждане на реални ситуации, трудности и как да се справят с тях, участниците придобиват важен набор от знания и умения, като:

 • да разбират своите силни страни и усъвършенстват потенциала си на търговец;
 • да започнат да разбират психологията на клиента и етапите, през които той преминава, преди да вземе решение за покупка;
 • да разпознават подходящите ключови поведения и извличат прозрения за клиентите, и как да прилагат това знание в работата си;
 • откриване и развитие нуждите на клиентите по начин, който минимизира възможността за отказ и максимизира положителните реакции;
 • изграждане на печеливша стратегия при преговори и прилагане на различни тактики в преговорния процес.

Серията от работилници е насочена към:

 • Бизнес практици, които имат основни търговски умения, умения за водене на преговори и целят да ги надградят в практичен контекст.
 • Експерти по покупки и снабдяване, търговци, на които ежедневната им бизнес практика налага да участват в преговори със значим за бизнеса ефект – продажби, покупки и доставки, придобиване на активи, които участват във формалния процес на покупки в големи компании.
 • Мениджъри и собственици на бизнес, които имат нужда или интерес да усъвършенстват и надградят своите търговски умения, уменията си по преговори и/или анализ и оценка на бизнес проекти.
 • Мениджъри и собственици на бизнес, които имат нужда или интерес да усъвършенстват и надградят своите търговски умения, уменията си по преговори и/или анализ и оценка на бизнес проекти.
 • Мениджъри, собственици на бизнес, търговски и маркетингови експерти, които отговарят за изграждането на ценови стратегии, ценова политика, анализ и планиране на търговски промоции на фона на ценово чувствителен пазар.

Серия от работилници по продажби е съставена от логически последователни работилници с различна продължителност - от три до четири работни сесии, в зависимост от темата.

Сесиите се провеждат присъствено или онлайн.

При интерес към серията от работилници, моля оставете контактите си след натискане на бутона "Запиши се" отдолу, за да получите повече подробности и дати на провеждане.

Работилниците от серията ще дадат възможност на участниците да получат добре балансиран микс между:

 • представяне на подход от практиката и споделяне на опит от фасилитатора;
 • примери и илюстрации на успешни практики;
 • практически задания и работа по реални казуси;
 • анализи на ценови листи и ценови промоционални активности на участници;
 • практични инструменти и темплейти за оценка и анализ на инвестициите (ROI), оценка и анализ на критичната точка (BEP);
 • дискусии, обсъждане на решенията, дебриф и обратна връзка по задачите.

Работните сесии са интерактивни и изцяло ориентирани към практиката, включват:

 • Концептуална част – представяне от фасилитатора и дискусия с участниците на ключови концепции, методология и подход за решаване на съответните казуси.
 • Работа по казуси в група – работа в група по различни казуси и задачи, включително собствени за участниците (по част от темите).
 • Дискутиране на решенията – представяне и дискутиране на решенията с фасилитатора и останалите участници.
 • Дeбриф и приложимост – дискусия по реалната приложимост на изведените основни изводи, поуки и заключения от съответните задачи и упражнения.
 • Q&A сесии с гост-говорител(и), които да представят успешни и неуспешни практики от техния екпертен опит.

Работилниците се провеждат при минимум 8 записани участници.

1
Мисленето на купувача

Сесии: за повече информация, свържете се с нас.

Фасилитатор: Емил Лечев. Повече информация за него в таб Екип.

За да повишим търговската ефективност задълбоченото разбиране на купувача е ключово. Как мисли, как подхожда, как избира, как взема решение купувача винаги са били сред най-важните предпоставки за успех и за ефективност на търговските усилия. Но често улисани в това те да предлагат, те да „натискат“, да гонят търговските си цели търговците забравят простите азбучни истини.

Да разберем как мисли купувача, да „влезем в кухнята“ как взема решение изисква да погледнем продажбата не през перспективата на търговеца, а през призмата на купувача. Различните профили купувачи подхождат по различен начин, разликите в микса между емоции, чувства, факти, рационалност, цели, мотивация и ангажираност при различните купувачи изисква по-задълбочено разбиране на купувача. Защото то е в основата на успешните продажби.

Работилницата „Мисленето на купувача“ се води от практик, експерт с дългогодишен опит като професионален buyer в различни мултинационални компании – той ще ви пренесе в света на професионалния В2В купувач. Заедно ще упражните процеса на продажбата в 360 градуса перспектива, ще дискутирате различни казуси от бизнес реалността и ще изведете ключовите находки от съпоставянето на перспективите на купувача и на търговеца.

За кого:

 • Търговски мениджъри и консултанти, които имат нужда или интерес да надградят и доусъвършенстват своите търговските умения.
 • Мениджъри, собственици на бизнес, търговски и маркетингови експерти, които отговарят за изграждането на ценови стратегии, търговски резултати и ефективност, особено на фона на ценово чувствителен пазар.
 • Експерти покупки и снабдяване, търговци, на които ежедневната им бизнес практика налага да участват в сделки със значим за бизнеса ефект – продажби, покупки и доставки, придобиване на активи, участват във формалния процес на покупка на големи компании.
 • За всички търговски консултанти, които знаят, че по-доброто разбиране на купувача е в основата на повишаването на търговската ефективност.

Ползи:

 • Ще се опитаме да „влезем в главата и кухнята“ на професионалния В2В купувач, ще погледнем продажбите през призмата и опита на клиента – професионалния В2В купувач
 • Ще „разкостим“ и упражним процеса на продажбата в 360 градуса перспектива.
 • Ще упражним как се продава на различни бизнеси и на различни профили купувачи
 • Ще участваме в ролеви игри със “спаринг партньор” – спаринг партньорът играе ролята на реален клиент, от който участниците събират информация, изграждат стратегия и представят избраното търговско предложение; ролята на спаринг партньора дава максимална автентичност на упражненията.

 Теми на фокус:

 • Характеристики на купувача и типове купувачи
 • Психология на купувача
 • Типове поведение на купувача
 • Какво прави купувача успешен
 • Роля и подход на професионалния купувач
 • Процес на вземане на решение на професионалния купувач
 • Участници, заинтересовани страни и влияние в процеса на вземане на решение
 • Важните фактори, които влияят и оформят решението за покупка
 • Стратегии и тактики на купувача и подход на търговеца
 • Изграждане на дългосрочни партньорски взаимоотношения

Работилницата се провежда онлайн.

2
Продажби през ползите на клиента

Сесии: за повече информация, свържете се с нас.

Фасилитатор: Христо Късовски . Повече информация за него в таб Екип.

Повече от всякога търговските консултанти трябва да усъвършенстват своите умения как да слушат клиента, как да разбират какво точно е полза за клиента и да знаят как да търсят решение на неговите нужди. Предизвикателствата на пазара изискват умения как да продаваме през ползите за клиента.

Търговската ефективност винаги е била на фокус, но новата пазарна реалност наложи нуждата от преосмисляне как приоритизираме, целеполагаме и мерим търговската ефективност. Моделът „продажби през ползите за клиента“ ще помогне на участниците да (пре)осмислят как могат да повишат ефективността на търговските си усилия, ще провокира търговските консултанти как да надградят своите умения – от “как да разбираме (още) по-добре клиента“, до проактивно управление на взаимоотношенията с клиентите. 

Работилницата се базира на търговска симулация – част от инструментариума на модела „продажби през ползите за клиента“ – представлява задълбочена и обхващаща различни области ролева игра на базата на близък до реалността казус.

Умения на фокус

 • Умения за анализ на информацията при клиента и надграждане на преговорните умения – повдигане нивото на преговорния процес от транзакционен към „извличане на стойността за клиента“ и „продажба през стойност за клиента“
 • Поведенчески анализ – как да използваме конкретни умения за комуникация в зависимост от средата и конкретната ситуация при клиента
 • Търсене на решения за клиента на базата на по-добро представяне на портфолиото на компанията – умения за анализ на стойността за клиента и комбинативност в търговското предложение
 • Стратегии и тактики за това как да използваме времето си най-ефективно в различни ситуации
 • Разкриване на нуждите при клиента – техники за извличане на информация и „създаване на стойност“ за клиента, остойностяване на ползите от доставените продукти/услуги и извличане на максимума от това
 • Умения за вдигане стойността на продажбата използвайки Up- и Cross- Selling техники и стратегии
 • Подход за развиване на партньорски взаимоотношения с клиента – изграждане на общи цели и планове с клиента, така че да развият по-ползотворно партньорство

Работилницата се провежда онлайн.

3
Бизнес работилница по преговори

Фасилитатор: Христо Късовски. Повече информация за него в таб Екип.

Работилницата по преговори ще ви помогне да научите и упражните структуриран подход за водене на делови преговори. Подходът е изцяло практичен и интерактивен – споделяне на опит и добри практики, дискусии по казуси.

Съдържанието в сесиите се основава на подхода "Getting to yes" за водене на делови преговори. Тя дава структуриран подход за преговори, който е препоръчителен между страни, които са или целят да изградят дългосрочни ползотворни взаимоотношения. Включва набор от практически инструменти, които систематизират подготовката, информацията и управлението на стратегията преди и по време на преговорите.

В резултат на работилницата участниците ще могат да:

 • подобрят основните си познания и умения по преговори, необходими в ежедневната бизнес практика;
 • се запознаят и упражнят подхода "Getting to yes";
 • подобрят практичните си умения за изграждане на печеливша стратегия при преговори;
 • разберат значението на “умните замени” в хода на преговорите;
 • упражнят уменията си за създаване и развитие на дългосрочни партньорски взаимоотношения;
 • научат различни подходи и техники за генериране на опции за баланс в интересите на страните;
 • упражнят различни подходи за справяне в трудни преговорни ситуации.

Работилницата се провежда присъствено.

4
Убедително представяне на проект

Сесии: 28 май, 11 и 18 юни 2024 г. от 17:00 до 20:30 ч.

Фасилитатор: Христо Късовски. Повече информация за него в таб Екип.

Работилницата „Убедително представяне на проект“ акцентира на развиване и надграждане на уменията за провеждане на убедителни презентации и защитаване на бизнес проекти. Позовава се на подхода за анализ и саморефлексия на силните и слаби страни в личния стил на презентиране и аргументиране. Съдържанието в сесиите се основава на модела „Структуриране, Интегриране, Задълбочаване, Разнообразие и Фокус“ и детайлен фокус върху стиловете на презентиране, нуждите на аудиторията и съдържание на презентацията. Подходът е изцяло практичен и интерактивен – споделяне на опит, дискусии по казуси и упражнения за усъвършенстване на уменията за убедително представяне.

Умения на фокус

 • Анализ силни и слаби страни на личен стил на презентиране
 • Умения за убедително презентиране, защитаване и аргументиране при представяне на проект
 • Структуриране и създаване на съдържание за убедителна презентация
 • Умения за адресиране на правилните послания и справяне с "трудна" публика и др.

Работилницата се провежда присъствено.

Rumen Simeonov
Румен Симеонов

Организационен психолог с експертиза в областта на управлението на хора и екипи. Притежава задълбочен опит в прилагането на невро-лингвистичното програмиране в различни аспекти на бизнеса като търговски умения, водене на преговори, справяне със стреса и професионалното натоварване.

Фасилитира работилницата "Как да продаваме".

h.kusovski
Христо Късовски

Христо има над 15 години опит в областта на продажбите. Работил е като мениджър “Ключови клиенти” и “Продажби” в редица международни компании, сред които UPS, Radisson Blu hotels и др. Христо е обучаван като обучител по продажби в академията на Huthwaite International. Водил е редица обучения в областта на B2B продажби, умения за преговори, търговски коучинг и др. Завършил е Международни икономически отношения в УНСС и е преминал редица професионални семинари и тренинги след това.

Фасилитира работилниците: "Успешни продажби по време на инфлация (експертен панел)", "Продажби през ползите на клиента", "Бизнес работилница по преговори", "Убедително представяне на проект"

Daniela Yordanova
Даниела Йорданова

В момента Бранд мениджър в Nestlé Group за SEM регион, Даниела има богат опит в маркетинговия мениджмънт на бързообoртните стоки, особено на храни и напитки. Има предишен опит като маркетинг мениджър в Pobeda, координатор на маркетингови проекти в Coca-Cola HBC и Category&Channel Sales Development Beverages Manager в Nestle. Притежава магистърска степен по икономика, професионален сертификат от Chartered Institute of Marketing, PhD в областта на маркетинговите изследвания.

Фасилитатор в работилницата "Ценообразуване и ценови промоции".

Emil-Lechev-150x150 (1)
Емил Лечев

В момента е съдружник и Business Development Manager в NR Consulting. Бил е Procurement Services Manager в Heineken, Technical and Services Buyer в Danone, Logistics and Professional Services Buyer в Heineken Zagorka, GPCO Transition Manager в Heineken. Особено интересен елемент от неговия ценен опит като фасилитатор е практическата илюстрация на различни методологии, подходи и инструменти за анализ на поръчките и за вземане на решения при избор на доставчици, преговори и взаимоотношения между клиент и доставчик.

Фасилитира работилницата "Мисленето на купувача".

оля
Оля Антонова

Тя е управляващ партньор в Trastena wines, опитен маркетинг специалист, с диплома по математика и управление на туризма. Има над 10 години стаж в секторите на продажбата и финансите. Оля знае как да създава и развива премиум и луксозни марки, а на широката публика е известна с продуцирането и участието си в най-голямото стендъп комедийно шоу в България.

Участва в експертния панел "Успешни продажби по време на инфлация ".

AYordanova-150x150
Антоанета Йорданова

По настоящем е Global Commercial Development Manager в British council у нас. Има опит като Market Development Manager на различни проекти с глобален обхват на планиране в повече от 40 държави. Също така е опитен Мениджър Бизнес развитие на организации с нестопанска цел. Завършила е Chartered Institute of Marketing, кактои специалностите Маркетинг и Икономика от УНСС. Фасилитатор е на работилница по Ценообразуане в Brand Excellence Master Class и гост лектор е в експертен панел „Успешни продажби по време на инфлация“ в „The Business Institute“.

Участва в експертния панел "Успешни продажби по време на инфлация ".

Серия от работилници по продажби е съставена от логически последователни работилници с различна продължителност - от три до четири работни сесии, в зависимост от темата.

Програмата включва четири модула, всеки състоящ се от 3 до 6 сесии. Сесиите се провеждат присъствено, през седмицата от 17:00 до 20:30 ч.

 

Работилница Дати
Мисленето на купувача За повече информация, свържете се с нас.
Продажби през ползите на клиента За повече информация, свържете се с нас.
Бизнес работилница по преговори 15, 22, 27 и 30 май 2024 г. (присъствено) от 17:00 до 20:30 ч.
Убедително представяне на проект 28 май, 11 и 18 юни 2024 г. (присъствено) от 17:00 до 20:30 ч.

The Business Institute си запазва правото да променя часове и дати на провежданите работилници, като своевременно информира за това.

Early bird

1000 лв.

  • Цена за 2 работилници по избор от серията

Стандартна цена

1200 лв.

 • Цена за 2 работилници по избор от серията

Стандартна цена на работилница

В зависимост от темата и броя сесии:

 • Мисленето на купувача: 600 лв. (3 сесии по 3 часа)
 • Продажби през ползите на клиента: 720 лв. (6 сесии по 3 часа)
 • Бизнес работилница по преговори: 650 лв. (4 сесии по 3 часа)
 • Убедително представяне на проект: 590 лв. (3 сесии по 3 часа)


Всички цени са без ДДС.

Възможни са отстъпки при ранно записване или при двама и повече участници от една компания. Отстъпка от стандартната цена получават всички участници в предишни работилници на The Business Institute.

Моля, оставете контактите си. Нашите консултанти ще се свържат с вас. Ще получите детайлна информация и консултация (без ангажимент за записване) за това как конкретните работилници могат да подкрепят вашите професионални и лични цели.