Социално предприемачество и
управление на социални организацииSEMS-Header_960x400px_1

Мениджмънт програмата „Социално предприемачество и управление на социални организации“ е създадена за новото поколение инициатори на социална промяна, които реализират социално значими мисии, ценности, идеи и иновативни модели.

Целта на програмата е да предостави на участниците комбинация от съвременни концепции и практически ориентирани сесии, развиващи умения за:

 • Генериране и осъществяване на креативни решения на социалните проблеми в обществото;
 • Съвременно управление на организации и проекти със социална значимост и ползи;
 • Управление на екипи, ресурси и резултати в неправителствените организации;
 • Подготовка на лидери в социалния сектор за следващата важна крачка в тяхното развитие.

Социалните предприемачи и лидерите в социалните организации предизвикват все повече внимание със силната си мотивация за промяна на света и желанието си за съхраняване и развитие на ценностите. Предизвикателството пред нестопанския сектор е свързано с намирането на лидери, които не само силно да желаят да извършват промяна с кауза на социално ниво, но също така и да притежават мениджмънт умения и предприемачески нюх.

Умения на фокус
 • Развиване на креативно мислене при идентифициране на социални нужди и възможности за адресиране на социалните проблеми.
 • Изучаване и прилагане на умения, свързани с иновативно адресиране на социални нужди, изготвяне и представяне на предложение пред спонсори, набиране на средства, усвояване на базови финансови и юридически познания, управление на екипи, ресурси и резултати.
 • Анализ и оценка на вътрешно-организационното структуриране на дейности, роли, екипи и ресурси. Привличане, мотивиране и задържане на хора – съмишленици на адресираната социална промяна.
 • Презентиране, убеждаване, създаване и развиване на дългосрочни партньорства с трети страни като медии, спонсори, дарители, доброволци.
Какво да очаквате по време на програмата?
 • Изучаване и практически приложимо усвояване на концепциите за социално предприемачество, съвременно управление на социалните организации, и възможност за реално преживяванекак социалните предприемачи (могат да) променят обществото.
 • Задълбочено разглеждане на подхода, възможностите и предизвикателствата при управление на социална организация – пътната карта от идеята за социална промяна, през модел, план и финансиране, до управление и отчитане на ресурсите.
 • Разбиране ролята на измерването на социалните ефекти и оценката на резултатите за спонсори и бенефициенти, с цел ефективно управление на ресурсите.
 • Нови възможности за растеж на социалната организация в контекста на силна конкуренция за ограничени ресурси.
 • Директен достъп до добри практики чрез споделяне на опит от доказани практици в управлението на социални дейности и организации.
Подход
 • Интерактивен подход на преподаване – дискусии, работа по реални казуси и проекти – извеждане на проблеми, генериране на идеи за решения, анализ на ситуацията, извеждане на план, оценка на изпълнението, дебриф с участниците.
 • Практични модули, основани на реални казуси от нестопанския сектор и социалното предприемачество – съвместно с избрани организаци и казусо-носители – практици с богат опит.
 • Прилагане на съвременните концепции, практики и бизнес инструменти в сферата на социалните иновации.
 • Споделяне на знания и опит между участниците, фасилитаторите и гост-говорителите и казусо-носителите – създаване на полезни и устойчиви професионални контакти.

Обучението стартира на 13 февруари 2017 г. и завършва със защита на проект през септември 2017 г.
Всеки от представените модули по-долу (с изключение на модул 9) се състои от 3 сесии, по 3 часа (2 × 90 мин) всяка сесия.

Работните сесии ще се провеждат в гр. София, в работното ателие на The Business Institute на ул. Жолио Кюри 23А (в близост до метростанция Жолио Кюри) и в учебните зали на Висше духовно училище "Св. Тривелий" на ул. Антим I № 14, етаж 6 (в близост до метростанция Опълченска).

1
Модул: Стратегии и позициониране на социалните организации

• Дружества с нестопанска цел, стопански дружества със социални цели и социално предприемачество.
• Пазарно позициониране, модели и поведение на различните организации.
• Дарения, филантропия и социално предприемачество.

2
Модул: Анализ и оценка на идеи за социален бизнес

• Подход и фактори за анализ и оценка на нови идеи за социален бизнес.
• Източници на успех на идеите за социален бизнес.
• Моделиране и позициониране за успех на идеите.

3
Модул: Социални иновации

• Социални проблеми и оценка на техните решения.
• Търсене на възможности за социални иновации.
• Бизнес модели и моделиране на социалните иновации.

4
Модул: Маркетинг и набиране на средства

• Обвързване между социални цели, мисия, цели и маркетинг план.
• Извеждане на предложение за стойност за отделните таргет сегменти.
• Стратегии, подход и техники за набиране на средства.

5
Модул: Правни рамки и аспекти на социалните организации

• Учредяване, финансиране, управление и правни особености на различните дружества.
• Данъчно облагане и аспекти на различните дружества.
• Правни анализ, оценка и избор на дружество за социални дейности.

6
Модул: Лидерство и мениджмънт умения

• Социални стилове и повишаване на ефективността на комуникацията.
• Лидерски стилове и въздействие върху изпълнението на работaта.
• Делегиране, мотивация и оценка на представянето.

7
Модул: Управление на екипи

• Организиране работата на екипа, задаване на роли и отговорности.
• Стимулиране и мотивиране на служителите.
• Поставяне на цели и даване на обратна връзка за изпълнението.

8
Модул: Финанси на социалния бизнес

• Основни термини и финансови отчети.
• Специфики на финансовите отчети, показателите и логиката в нестопанския сектор.
• Анализ на резултатите, финансово планиране и бюджетиране.

9
Модул: Изготвяне и защита на проект в социалния сектор

 • Практическа задача - проект, по който се работи паралелно и трите семестъра.

Програмата е съвместен проект на The Business Institute и Висше духовно училище "Св. Тривелий".

Висше духовно училище „Св. Тривелий“ е специализирано в образователни програми, които са изградени върху християнските и семейни ценности, личностното и духовно усъвършенстване. Висшето училище подкрепя и работи предимно със служители и доброволци в социалната сфера, развива практически насочени обучения за настоящи и бъдещи лидери в нестопанския сектор.

Tzvetelina Teneva
Цветелина Тенева

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. В основата на дълбоката й експертиза в областта на социалното предприемачество и социалните иновации заляга нейният богат опит в маркетинга и комуникациите. Опитът й в социалното предприемачество през последните 5 години е свързан с активното фасилитиране на редица специализирани обучения за неправителствени организации. В момента Цвети е представител и на фасилитаторския екип на Академия за социално предприемачество, организирана съвместно от фондация „Промяната“ (част от мрежата Reach for Change) и The Business Institute. Преди това – ментор в инициативата за насърчаване развитието на социални иновации „Иновация в действие“.

jurii valkovski
Юрий Вълковски

Изпълнителен директор на фондация „Промяната“ (част от мрежата на Reach for Change). 20-годишният му опит в областта на социалните организации включва следните позиции: директор на Българската фестивална асоциация, мениджър „Финансирания“ във Фондация „Работилница за граждански инициативи“, член на Стратегическата група на Европейската инициатива „Душа за Европа“ и други. От 2004 г. преподава мениджмънт на неправителствени организации и културен мениджмънт. Юрий е фасилитатор в Академията по социално предприемачество, съвместна инициатива на фондация „Промяната“ и The Business Institute.

Mihail_Stefanov - Copy
Михаил Стефанов

Един от малкото консултанти в България с двойствена експертиза – както в бизнес комуникациите, така и в тези за неправителствени организации. Специализира в корпоративни комуникации за някои от най-големите компании в България, а след това решава да се посвети на комуникацията на добри каузи в неправителствения сектор. Работи като директор комуникации първо за Национална мрежа за децата, а след това и за Кампания А21 – международна организация, работеща по превенция на трафика на хора. Обучава, консултира и подкрепя десетки други организации и проекти за подобряването на тяхната устойчивост чрез развитието на стратегическите им комуникации. Стартира своята консултантска компания BeCause, която специализира в комуникации на каузи и социална промяна.

ivanka shalapatova
Иванка Шалапатова

Изпълнителен директор на фондация „За нашите деца“. Преди това – от 1997 г. е член на британската благотворителна организация „Европейски детски тръст”, като от 2000 г. става нейн директор. Усъвършенства своите компетенции в управлението на мрежи извън страната: Seecran в Югоизточна Европа, IFCO — специализирана в работата по приемна грижа и ngo Group for the CRC. Богатият й опит в сферата на неправителствения сектор я дарява с редица умения като управление на сложни процеси, свързани с лобирането и застъпничеството за детски права в международен и междукултурен контекст, както и осигуряването на публичност, качествено финансово управление и устойчивост.

sstanoev-newphoto-1-149x150
Светлан Станоев

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. По произход е финансист – основа, която сериозно е надградил с експертиза в областите стратегия, бизнес моделиране, оценка на потенциала и развитие на идеи със социална значимост. Фасилитатор на редица обучения в областта на социалното предприемачество и менторинг програми за представители на неправителствени организации. Вярва, че базовите познания на тема финанси са от изключително значение за успешния мениджмънт както на бизнес, така и на социални организации. Ценен е заради доброто си умение да говори за финанси на хора, които не са финансисти. Умее да предава сложната информация по лесен и разбираем начин, често с истории и метафори.

Dave_Sveen - Copy
         Д-р Дейвид Свийн

Основава компанията за стратегическо развитие на неправителствени и социални организации Cedarstone Partners, Inc. Опитът му преди това включва над 13 години практика във висшия мениджмънт на голяма инвестиционна компания и асистент професор в Wheaton College. Сега отговаря за предоставянето на консултантски услуги на малки бизнеси, частни фондации, сдружения и социални организации. Според него, работата в тази сфера вече повече от 20 години доказва необходимостта от стремеж към високо качество и ефективно управление на разходите на организациите от неправителствения сектор.

bill_skowera - Copy
Бил Сковера

Партньор в Cedarstone Partners. Неговият принос в компанията за консултиране на организации от неправителствения сектор се обуславя от технологичните му познания и богат опит. Бакалавър по математически и компютърни науки, Бил притежава над 20-годишен стаж в компютърната индустрия, и в частност продуктово развитие. Бил е един от основателите на софтуерната компания Silvon Software, която напуска през 2001 г. Допирът му със социалното предприемачество датира от 2001 г., като част от екипа, предоставящ консултантски услуги за различни социални организации. Допълва работата си в сферата на социалните дейности в Glen Ellyn Evangelical Covenant Church.

r_hagerty - Copy
Ричард Хагърти

Председател на борда на директорите на Asian Outreach – неправителствена организация с 40-годишна история, подкрепяща семейства в нужда в Азия. Дългогодишният му опит като основател, управител и супервайзър в малки бизнеси и социални организации го позиционира като успешен преподавател в университети, ментор на доброволчески проекти и ръководител на мениджмънт семинари за представители от неправителствения сектор. Ричард притежава богат опит в развитието на социални дейности като: образователни програми за необразовани групи, програми с цел интеграция и подобряване на стандарта на живот, набиране на средства за семейства и деца в неравностойно положение.

jeremy peckham
Джеръми Пекам

Стартира кариерата си като правителствен учен в UK Royal Aircraft Establishment, а по-късно и в международната софтуерна компания Logica. В момента е технологичен предприемач, с повече от 20 години опит във високотехнологични компании като изпълнителен директор. С личното разбиране за социалните дейности като свое кредо, Джеръми развива и управлява като директор през годините няколко социални организации, като фондации за набиране на средства, благотворителни организации за деца, организация за обучение на местното население в Африка. Джеръми е член на The Royal Society of Arts и почетен дипломант в приложните науки.

Огняна Мирчева
Огняна Мирчева

Старши фасилитатор в The Business Institute. Организационен и клиничен психолог с богат практически и треньорски опит в областта на управление на хора, екипи и лична ефективност. Била е мениджър обучения и регионален ръководител в няколко водещи застрахователни компании. Основният опит и експертиза на Огняна е в областта на лидерските и мениджмънт умения, управление на екипи и хора. В The Business Institute Огняна е любим фасилитатор на участниците в различни мениджмънт програми, откроява се като обучител с високо ниво на емпатия и професионализъм.

Мениджмънт програмата „Социално предприемачество и управление на социални организации“ започва от 13 февруари 2017 г.

Включва 9 модула, разпределени в период от февруари до юли 2017 г. Защитата на проект ще се проведе през септември 2017 г.
Всеки от представените модули в програмата (с изключение на модул 9) се състои от 3 сесии, по 3 часа (2 × 90 мин) всяка сесия.
Сесиите се провеждат вечер през работната седмица и през деня в уикенд дни.

За да кандидатствате за програмата е неoбходимо да притежавате работно владеене на английски език, тъй като част от учебните материали са на английски език и някои от гост говорителите са чужденци.

Кандидатстване: Попълнете формата за записване тук или заявете своя интерес за програмата по e-mail на office@thebusinessinstitute.eu или по телефон: +359 88 2924710.

 

Early bird -10% до 20.12.2016
3 вноски х 600 лв.
Общо: 1800 лв.
 • 1 участник

Стандартна цена
2000 лв.
 • 1 участник


*Възможност и за отстъпки при двама и/или повече участници от една организация.