aMBA cover-01-01

Класическите MBA програми са създадени за бизнес практици, които желаят да структурират своя опит и да надградят своите знания.

Alternative MBA (aMBA) следва този подход, но адаптиран към средата в България.
Това е MBA без университет, защото е за професионалисти, за които практичните знания и умения са по-важни от “тежестта” на дипломата. Подходяща за:

 • Експерти и мениджъри с практически опит, на които им предстои или вече са поели бизнес управлението на определена структура и/или екип;
 • Мениджъри-собственици на компании, които са придобили своите бизнес умения в реалната си практика, но имат нужда да ги допълнят и осъвременят.

Програмата цели изграждане на комплексни бизнес и мениджмънт умения. Съдържанието е адаптирано от подбрани български бизнес практици. Програмата е базирана на методологии и инструменти на Stanford University, Harvard University, Business Model Foundry, Thomas International и настоящи бизнес казуси от компании, опериращи в България.

aMBA започва на 28 март 2018 г. Пролетният семестър се провежда в периода: март – юни 2018 г., а есенният: октомври 2018 г. – февруари 2019 г. Програмата oт два семестъра включва 8 дисциплини и е с обща продължителност от 156 тренинг часа.

Поставянето на всeки предмет oт аMBA в практичен контекст, през призмата на настоящи бизнес казуси, позиционира този подход като алтернативен за образователната система в България.

      • Реални казуси, реални български компании

Компании от различни индустрии предоставят свои предизвикателни ситуации за работа в програмата. Участниците са в пряк контакт с лидерите на организациите по време на работата. До сега казусо-носители в програмата са били:

      • Изграждане на умения чрез преживяване

Бизнес казуси и симулации, които поставят участниците в реална среда на вземане и прилагане на решения.

      • Всяко бизнес решение в 360° холистична перспектива

В реалния бизнес един казус рядко касае само една функционална област. Затова прилагаме интердисциплинарен подход – как конкретните решения се отразяват на всички функции и обратно – как всяка функция влияе върху решенията за развитие на бизнеса.

      • Директно приложение във вашата професионална реалност

Съвременни бизнес инструменти, адаптирани за българския пазар, които скъсяват дистанцията между aMBA и вашето бизнес всекидневие.

      • Достъпна MBA програма

aMBA е вдъхновена от разговори с множество бизнес практици и експерти по човешки ресурси. Нейната достъпност е в два аспекта – заето време и балансирана такса. Гъвкавият подход на провеждане цели да бъде по-близо до спецификите на динамичния ден на хората в бизнеса. аMBA е за професионалисти, за които реално приложимите умения са по-ценни, от “тежестта” на дипломата.

table
Ключови модули в програмата са:
 • Управление на промяната
 • Маркетинг мениджмънт
 • Практични бизнес иновации
 • Лидерство и мениджмънт умения
 • Управление на екипи
 • Стратегия и пазарно позициониране
 • Търговски умения
 • Финансови отчети и анализ.

 

Свържете се с нас за повече информация за участие в конкурса и програмата alternative MBA на: +359 882 924 710.

Майко Мила! и The Business Institute предоставят 90% стипендия за участие в двусеместриалната мениджмънт програма.

На 28 март започва 9-ти випуск на aMBA, а платформата за кандидатстване вече е отворена.

Крайният срок за кандидатстване е 16 март 2018 г. Кандидатствайте тук!

Цената за участие с 90% стипендия е 420 лв. (Стандартната цена е 4200 лв.)

 

Конкурсът за 90% стипендия включва следните етапи:

Етап 1
 • Попълнете тук формата за кандидатстване не по-късно от 16 март 2018 г., като отговорите на няколко мотивационни въпроса.
 • Прикачете във формата Вашето CV.

 

Етап 2

Първа селекция – избор спрямо мотивацията на кандидатите. Втора селекция – интервюта с кандидатите. Организаторите следва да провеждат интервюта с кандидатите по телефон или на среща в работното ателие на The Business Institute.

Моля, разгледайте критериите в страницата по-долу.

Етап 3

На 23 март ще бъде обявена победителката в конкурса за 90% стипендия. Екипите на Майко Мила! и The Business Institute ще се свържат с нея по телефон. Победителката ще бъде обявена публично в кратко видео интервю с нея на уеб страниците на Майко, Мила! и The Business Institute на 26 март.

Критерии

В конкурса търсим дами, които освен извличане на максимална полза от обучението за своя бизнес и професионално развитие, ще могат да добавят и стойност с техния личен, бизнес опит и експертност по време на дискусиите с останалите участници в групата. Целта е да намерим такива участници, които пълноценно да участват в решаването на бизнес казусите и бизнес симулациите, да са екипни играчи, активно да участват в присъствените и извънаудиторийни задания.

Това е конкурс с кауза и цели да подкрепи и насърчи майки да развиват своите предприемачески и бизнес умения. В конкурса могат да се включат майки на деца до 18 години или такива, които са в очакване на дете.

Критерии за участие в конкурса:

   • Желание и ентусиазъм за себеразвитие
   • Ориентация към резултати,
   • Пазарно разбиране и аналитичност,
   • Мотивацията им за участие в aMBA програмата,
   • Начинът, по който е подходено при описанието и отговорите на въпросите във формата за кандидатстване.

 

aMBA започва на 28 март 2018 г. Пролетният семестър се провежда в периода: март – юни 2018 г., а есенният: октомври 2018 г. – февруари 2019 г. Програмата oт два семестъра включва 8 дисциплини и е с обща продължителност от 156 тренинг часа.
Сесиите се провеждат един път в работната седмица от 17:00 до 20:30 и в събота (не всяка) от 10:00 до 13:30 или 10:00 до 17:30.

Общи условия на конкурса „Учи aMBA с Майко Мила! И The Business Institute

The Business Institute в рамките на осъществяването на мениджмънт програмата alternative MBA (aMBA), в партньорство с Майко Мила! (Организатори) организират отворен конкурс за 90% стипендия за участие в мениджмънт програмата aMBA.

 

 1. Цел на конкурса

Оказване на подкрепа за жени-майки и насърчаване възможностите им за бизнес и мениджмънт развитие, посредством участие в обучителна мениджмънт програма.

 

 1. Стипендия

2.1. Размер на стипендията

 • В настоящия конкурс организаторите предоставят 90% стипендия за участие в мениджмънт програмата
 • Сума за заплащане от страна на стипендиант
 • Стандартната цена за участие в aMBA е в размер на 4200 лв. Сумата, която следва да заплати победителя в конкурса, е в размер на 420 лв.
 • Стипендията от 90% се покрива от Организаторите.

2.2. Начин и срок на плащане

 • Сумата , която се заплаща от победителя в конкурса, може да бъде разсрочена на две вноски.
 • Първата вноска следва да бъде платена не по-късно от 26.03.2018 г.

 

 1. Условия за участие в конкурса

3.1. В конкурса могат да се включат:

 • Български граждани над 18 години, които са майки, с деца до 18 години или жени, които са в очакване на дете.

3.2. Географски условия за участие в конкурса:

 • В конкурса се приемат кандидатури от всички региони на Република България.
 • The Business Institute прави уточнението, че присъствените сесии на мендижмънт програмата aMBA се провеждат единствено в работното ателие на The Business Institute, което се намира в гр. София, на ул. Жолио Кюри 23 А, два пъти седмично – един път в работната седмица от 17:00 до 20:30 и в събота (не всяка) от 10:00 до 13:30 или 10:00 до 17:30.
 • По смисъла на гореизложената информация кандидатите е нужно да съобразят възможността си за участие в програмата, съобразно локацията на работното ателие на The Business Institute и времето, в което се провеждат присъствените сесии.
 • Организаторите не поемат разноски по пътуване и престой на победителя в конкурса.

3.3. В конкурса не могат да участват:

 • Представители и семейства на Майко Мила! и The Business Institute.

 

 1. Критерии за оценка на кандидатите
 • В настоящия конкурс организаторите целят да намерят кандидати, които освен извличане на максимална полза от обучението за своя бизнес и професионално развитие, ще могат да добавят и стойност с техния личен, бизнес опит и експертност по време на дискусиите с останалите участници в групата. Целта е да се включат такива участници, които пълноценно да участват в решаването на бизнес казусите и бизнес симулациите, да са екипни играчи, активно да участват в присъствените и извънаудиторийни задания.
 • Критерии за участие в конкурса:
  • Желание и ентусиазъм за себеразвитие
  • Ориентация към резултати,
  • Пазарно разбиране и аналитичност,
  • Мотивацията им за участие в aMBA програмата,
  • Начинът, по който е подходено при описанието и отговорите на въпросите във формата за кандидатстване.

 

 1. Кандидатстване и подбор на кандидатите

5.1. Кандидатстване:

 • За да кандидатства, всеки участник трябва да попълни формата за кандидатстване, следвайки линка от раздел “Кандидатствайте тук!“ на сайта на The Business Institute: http://www.thebusinessinstitute.eu/bg/maiko-mila-amba/#apply. Формата за кандидатстване трябва да бъде попълнена на български език.
 • Формата за кандидатстване трябва да бъде попълнена в посочения срок (вж. т. 7).
 • Участниците в конкурса автоматично получават съобщение за регистриране на формата за кандидатстване.
 • Организаторите не носят отговорност и не приемат жалби, свързани с комуникационни проблеми с интернет.

5.2. Подбор на кандидатите:

 • Определянето и изборът на победителя представлява процес в 3 етапа. Във вземането на решения участват: служители на The Business Institute и представители на Майко Мила!

– Първи етап:  Разглеждане на кандидатурите

– Втори етап : Първа селекция – избор спрямо мотивацията на кандидатите, въз основа отговорите на въпросите и критериите от т.4

– Трети етап: Втора селекция – интервюта с кандидатите. Организаторите следва да провеждат интервюта по телефон или на среща в работното ателие на The Business Institute с подбраните от Втори етап кандидати.

– Четвърти етап: Избор и обявяване на стипендиант на конкурса.

 

 1. Стипендиант/победител в конкурса
 • В конкурса ще бъде избран един победител – стипендиант на конкурса.
 • Стипендиантът участва в мендижмънт програмата aMBA със стипендия от 90%.
 • Стипендията е финансово подкрепена от Организаторите.
 • Стипендиантът следва да заплати сумата от 420 лв. за участие в мендижмънт програмата Размерът на стандартната цена на програмата е описан в т.2.2.

 

 1. Етапи и срокове за провеждане на конкурса
 • Старт на кандидатстване/ отваряне на платформата за кандидатстване: 02.2018 г.
 • Край на кандидатстване/ затваряне на платформата за кандидатстване : до 23:59 ч. на 16.03.2018 г.
 • Обявяване на победител: 23.3.2018 г.
 • Публикуване на видео интервю с победител: 26.03.2018 г.

8. Организаторите си запазват правото да променят или допълват настоящите общи условия.