Alternative MBA (aMBA)aMBA-960х400

Alternative MBA на The Business Institute прилага подход на класическите MBA програми, но в контекста на реалната бизнес среда в България.

аMBA e за бизнес практици, които търсят нови хоризонти, катализиране на своя потенциал и пряко приложение на нови умения в реалната работа.
За тях този резултат е по-стойностен от “тежестта” на дипломата:

 • Експерти и мениджъри с богат практически опит, на които им предстои или вече са поели бизнес управлението на определена структура и/или екип;
 • Мениджъри-собственици на компании, които са придобили немалка част от своите бизнес умения в реалната си практика, но имат нужда да ги структурират, допълнят и осъвременят.

Разберете повече за програмата от наши алумни. Вижте интервюта с Деница ИвановаСветослав Димитров Пламен СимеоновНевена ВасилеваВиктор МаламовЕвгения СарафоваСвилен Станков и Снежина Хавевала.

button_30%

12-ият випуск на aMBA започва на 23 октомври 2019 г. Програмата се състои oт два семестъра и включва 8 дисциплини. Есенният семестър се провежда в периода октомври 2019 – февруари 2020 г., а пролетният: март 2020 – юни 2020 г. Присъствените сесии се провеждат в удобно за работещи време – привечер и през уикендите, в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23A, София.

Ако имате интерес или въпроси за програмата, можете да се свържете с нас на: +359 88 2924710, office@thebusinessinstitute.eu.

Поставянето на всeки елемент oт аMBA в практичен контекст, през призмата на бизнес казуса, позиционира този подход като алтернативен за образователната система в България.

   • Реални казуси, реални български компании

Компании от различни индустрии предоставят свои предизвикателни ситуации за работа в програмата. Участниците са в пряк контакт с лидерите на организациите по време на работата.

   • Изграждане на умения чрез преживяване

Бизнес казуси и симулации, които поставят участниците в реална среда на вземане и прилагане на решения.

   • Всяко бизнес решение в 360° холистична перспектива

В реалния бизнес един казус рядко касае само една функционална област. Затова прилагаме интердисциплинарен подход – как конкретните решения се отразяват на всички функции и обратно – как всяка функция влияе върху решенията за развитие на бизнеса.

   • Директно приложение във вашата професионална реалност

Съвременни бизнес инструменти, адаптирани за българския пазар, които скъсяват дистанцията между aMBA и вашето бизнес всекидневие.

   • Достъпна MBA програма

aMBA е вдъхновена от разговори с множество бизнес практици и експерти по човешки ресурси. Нейната достъпност е в два аспекта – заето време и балансирана такса. Гъвкавият подход на провеждане цели да бъде по-близо до спецификите на динамичния ден на хората в бизнеса.

аMBA е за професионалисти, за които реално приложимите умения са по-ценни, от “тежестта” на дипломата.

Класически университет Класическa MBA aMBA
Задълбочени академични познания ••• ×
Учене чрез преживяване × •• •••
Практични бизнес инструменти × •••
Дискусии с гост-говорители •• •••
Работа по реални бизнес казуси ••• •••
Обмяна на опит, бизнес контакти ••• •••
Ценова достъпност ••• × ••
Пряка приложимост в бизнеса ••• •••
Тежест на дипломата ••• ×

12-ият випуск на aMBA започва на 23 октомври 2019 г. Общата продължителност на програмата е 7 месеца - 2 семестъра. Есенният семестър се провежда в периода октомври 2019 – февруари 2020 г., а пролетният: март 2020 – юни 2020 г., с почивка между двата семестъра. Извън задължителните присъствени тренинг часове допълнително се организират: консултации с менторите по казусите, допълнителни срещи с мениджърите от компаниите казусо-носители. Сесиите са силно интерактивни с практическа насоченост и практически упражнения в малки групи. Обучението е базирано на реални казуси и примери от практиката, в някои от дисциплините са включени бизнес симулации на Harvard Business Publishing, има и практически задачи за самостоятелна и екипна извънаудиторийна подготовка.

Присъствените сесии се провеждат в София в работното ателие на The Business Institute на ул. Фредерик Жолио-Кюри 23А, в удобно за работещи време – привечер и през уикендите.

1
Първи семестър

Дисциплина 1: Стратегия и пазарно позициониране

Aнализ на външната и пазарна среда – основни фактори и тенденции. Анализ и конструиране на бизнес модела на ключови конкуренти. Извеждане на очаквани стъпки на конкурентите и потенциални “слепи петна”. Идентифициране на ключови оразличители, пазарна позиция и подход на компанията спрямо конкурентите. Търсене на възможности за промяна и подобрение на бизнеса. Анализ и оценка на опции за различни бизнес модели и сценарии за пазарно позициониране. Kарта на стратегията – фокус върху описването на „пътя” как компанията създава стойност за клиента. Cъздаване на „стратегически теми” за изпълнение на стратегията – свързване на стратегическите цели с процесите по създаване на стойност за клиента.

Дисциплина 2: Маркетинг мениджмънт

Kакви са основните «структурни единици» в маркетинг процеса и какво прави всяка от тях. Kое и как обединява всички «части» на маркетинг функцията така, че да са в унисон помежду си и със стратегията на компанията. STP модел. Профилиране на целевите потребители. Как да открием и анализираме потребителската мотивация? Нужди, ползи и стойност за потребителя, работа за вършене (JTBD) и очакван резултат.  Как да изберем целевите потребители? Позициониране и кохерентност на маркетинговия микс. Kак да изградим марка въз основа на продукта? Как да развиваме и управляваме марката и взаимоотношенията с потреботелите? Как да установим подходящи канали, по които да достигнем до потребителите? Комуникационни и маркетингови цели.  Маркетинг в дигиталния свят  - ZMOT. Дигитални канали и инструменти за наблюдение, анализ, откриване на прозрения и измерване на резултати.

Дисциплина 3: Практични бизнес иновации

Типове иновации, eпицентрове на иновация, източници и подход на иновации в бизнеса. Генериране на идеи, оценка, сравнение и избор на иновативна идея. Оценка и избор на бизнес модел – изграждане на бизнес модел на нови бизнес възможности / иновативни идеи. Сценарии за бизнес развитие на идеятa, оценка на потенциала. Дефиниране на хипотезите зад елементите на бизнес модела на решението. Верифициране на хипотезите за пазарен проблем. Верифициране на хипотезите за първи клиенти (earlyvangelists). Извеждане и тест на хипотези за минимален продукт (MVP) и рафиниране на бизнес модела.

Дисциплина 4: Как да прoдаваме?

Kак да продаваме себе си, идеите си, и продуктите на компанията? Търговската подготовка – какво трябва да разберем за потенциалния клиент, как да го разберем? Разбиране на мотивацията на клиента – подходи за задаване на въпроси. Представяне на ползите от продукта за клиента на база предварително установените потребности. Подходи за водене на търговски преговори. Стратегии на преговорите. Конкурентен и кооперативен стил на преговори. Силни страни на кооперирането в преговорите. Разбиране на интересите на участниците в процеса и връзката с техните позиции. Изграждане на подход “печеля – печелиш”. Значението на развитие на взаимоотношенията в рамките на преговорите.

2
Втори семестър

Дисциплина 1: Управление на промяната

Oписание на стратегията – каскадиране на целите от върха към „редовия служител”. Извеждане на план за привеждане на стратегията в действие – по проекти, инициативи, отговорници и цели. Организационната промяна в контекста на позиционирането на компанията и нейните стратегически приоритети. Влиянието на промяната върху стратегическите аспекти в работата на всеки мениджър. Практически стъпки за преминаване от настоящо към желано състояние. Лидерът при въвеждане, комуникиране и управление на промяната. „Виж – почувствай – промени” vs. „Анализирай – мисли - промени”. Стъпки за въвеждане на промяната.

 Дисциплина 2: Лидерство и мениджмънт умения

Лидерът като ролеви модел. Управление чрез комуникация на очаквания, цели и приоритети. Социалните стилове като инструмент за повишаване на ефективността на комуникацията. Лидерски стилове и тяхното въздействие върху работното изпълнение, мотивацията на служителите и климата в екипа (отдела или организацията). Динамично лидерство. Комуникация на лидера – развиваща обратна връзка. Напътстване и развиване на служителите в процеса на постигане на целите. Делегирането като мотивираща сила за по-добро представяне. Анализ и оценка на представянето на служителите.

Дисциплина 3: Управление на екипи

Основни принципи в управлението на служители. Организиране работата на екипа. Фази в развитието на екипа. Функционални и екипни роли. Задаване на ясни роли и отговорности. Определяне на стандарти на изпълнението. Развиване на екипен дух. Инструменти за развиване на екипните способности. Стимулиране и мотивиране на служители. Реализация на корпоративните цели чрез поставяне на цели, съответстващи на ролите в екипа. Регулярно наблюдение, контрол и обратна връзка за изпълнението.Екипно преживяване.

Дисциплина 4: Финансови отчети и анализи

Как да интерпретираме и използваме финансовата информация: основни финансови отчети, илюстрация на логиката и основните принципи в счетоводството. Основни термини: амортизация, accruals, разходи за бъдещи периоди, cost of goods sold, оборотен капитал, gross margin, contribution, EBITDA, SG&A и др. Финансовите отчети – илюстрация на логиката, структурата и тяхната интерпретация. Aнализ на резултатите – използвани показатели, логика, интерпретация и сравнение, взаимовръзки, недостатъци и проблеми.

Екипът на aMBA включва фасилитатори-практици и гост-говорители с богат опит в областта на мениджмънта, предприемачеството и развиване на бизнес.

sstanoev-newphoto
Светлан Станоев

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Практик с опит в областите: финансов мениджмънт, финанси за нефинансисти, бизнес стратегии, бизнес моделиране, привеждане на стратегията в действие. Започва като консултант по преструктуриране на бизнеси в KPMG, след това е финансов директор на Орбител, както и изпълнителен директор на инвестиционния фонд “Серес”. Светлан е активен инвеститор  управлява портфейли активи (недвижими имоти, акции на щатската фондова борса), консултира клиенти за техни инвестиции, партнира с инвестиционни фондове за дялови инвестиции.

Tzvetelina Teneva
Цветелина Тенева

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute. Експерт в областите бизнес моделиране, пазарни стратегии, маркетинг комуникации. Има опит като Марком мениджър и Маркетинг директор в Орбител, а преди това - ПР експерт в Правителствената информационна служба. С над 10-годишен опит в обучението на практици. Цвети е сертифициран фасилитатор за LEGO® Serious Play® Method в Билунд, Дания.

Огняна Мирчева
Огняна Мирчева

Старши фасилитатор в The Business Institute. Организационен и клиничен психолог. С богат практически и треньорски опит в областта на умения за търговска комуникация, презентационни умения, управление на личната ефективност. В момента Огняна заема длъжността Learning&Development Manager за България в Sensata Technologies. Била е регионален ръководител “Продажби и обучение” в ДСК Гаранция, мениджър в областта на търговските обучения в AIG Life и КД Живот.

GTz
Георги Цонев

Фасилитатор в The Business Institute. Практик и експерт в корпоративните финанси с над 13 години опит. Георги е бил старши мениджър корпоративни финанси в KPMG. Участвал е в редица знакови корпоративни сделки – продажби и покупки на компании, проектно финансиране – с обща стойност от над 1 млрд. евро. Магистър по счетоводство и контрол, с АССА квалификация.

ralitza stanoeva
Ралица Станоева

Фасилитатор в The Business Institute. Била е Мениджър “Маркетинг комуникации” в Мосю Бриколаж (България, Сърбия, Македония), Изпълнителен Директор на агенция за дизайн на марки и опаковки - Design Board, Маркетинг мениджър за FIAT, Lancia и Alfa Romeo в Ауто Италия, Трейд маркетинг мениджър и Бранд мениджър в Danone. Експерт по пазарни стратегии, управление на марки и търговски маркетинг на бързооборотни стоки.

TzKyoseva_400x400
Цветослава Кьосева

Практик в областта на иновациите от 2005 г.  В момента е Зам. изпълнителен директор “Бизнес развитие, проекти и иновации” в IT компанията Methodia. Преди това заема няколко управленски длъжности в Мобилтел, последната от които е мениджър на Иновационния център на компанията, като в това си качество работи по проект “Иновационна лаборатория”, съвместен с ТУ – София. Докторант е в областта на комерсиализацията на технологичните иновации в ТУ- София. Има завършена степен MBA по иновации и предприемачество във Виенския университет.

Rumen Simeonov
Румен Симеонов

Организационен психолог с експертиза в областта на управлението на хора и екипи. Притежава задълбочен опит в прилагането на невро-лингвистичното програмиране в различни аспекти на бизнеса като търговски умения, водене на преговори, справяне със стреса и професионалното натоварване.

Випуск XI

avon-logoСъздадена преди 132 години в Ню Йорк, AVON днес е компания, разпространена в 60 страни с продажби над 5 милиарда долара и 6 милиона представителя. Портфолиото на компанията покрива всички сегменти на козметичния пазар, като разнообразието му достига до над 2000 продукта. Тя е една от козметичните компании с най-много иновации в областта на грижа за кожата. AVON е втора по пазарен дял на козметичния пазар в България.

AVON през годините стартира и развива глобални кампании – тази срещу рака на гърдата и кампания срещу насилието над жени и момичета, подкрепя и мотивира жените към предприемачество и финансова независимост.

През 2019 г. компанията навършва 20 години в България и е в период на голямо имиджово репозициониране за адресиране на младото поколение, дигитална трансформация и революционизиране на директните продажби от social selling & community influencing до съвременен e-commerce.

Предизвикателството, което AVON поставя пред участниците

Oсновното предизвикателство пред компанията е успешен подход към поколенията на millenians (родени между 1981 и 1996 година и/или близки до нагласите и манталитета на това поколения). Компанията има за стратегическа цел това поколение за бъде основна целева група клиенти, докато към момента тя е по-скоро вторична. Това предизвикателства включва:

 • Задълбочени прозрения за нагласи, предпочитания и тенденции на пазаруване на millennials.
 • Адаптация на елементите на маркетинг микса.
 • Разширяване на бранда – ключови ценности, имидж, поведение като добър гражданин.
 • Потенциални отражения на промените в пазарния подход върху останалите елементи на бизнес модела.
 • Потенциални отражения на промените в пазарния подход върху подбор, управление и развитие, ангажираността и мотивацията на служителите, както и върху организационната култура.

Twisted_facebook_profile

Клуб TWISTED JIU JITSU e създаден от братята Борислав и Владимир Кирилови с основна дейност преподаване на бразилско джу-джицу (BJJ) за деца и възрастни. Към момента в клуба тренират над 100 деца и над 150 възрастни. С този брой трениращи и площта на залите от 600 кв. м. Twisted Jiu Jitsu e най-голямата BJJ школа в България и Източна Европа.

Растежът на Twisted Jiu Jitsu в последните 4 години показва, че бразилското джу джицу има сериозен потенциал за разпространение и развитие. Все пак, България е страната с най-голям процент трениращи бойни изкуства в Европа (5% от населението), а BJJ е най-бързо растящото бойно изкуство в света. За основателите клубът е повече от “работа” и носи мисия и смисъл отвъд постигането на чисто бизнес резултати. Следващите им цели са свързани с развиване на BJJ като популярност, развиване на филиална мрежа, създаване на съпътстваща професия като инструктор/ учител по BJJ.

Предизвикателството, което Twisted Jiu Jitsu поставя пред участниците

Мениджърите на BJJ целят да постигнат смислен и устойчив растеж. Затова желан фокус на казуса е подход, чрез който да популяризират ценностите на този спорт, заедно с техния клуб. Това включва:

 • Сегментация на настоящите и потенциални клиенти и избор на целеви групи, към които да насочат растежа си.
 • Потенциално развитие на разширения продукт, с оглед разширяване на целевите групи
 • Уместен подход да комуникират различните видове ползи за клиенти и потребители – функционални, емоционални и социални - от заниманията с BJJ.
 • Потенциални отражения на промените в пазарния подход върху оперативния модел на Twisted JJ.
Випуск X

logo-HARMONICA

Пет години след като бяха един от първите казусо-носители в аМВА на The Business Institute, мениджмънт екипът на Harmonica отново избра да се обърне към участниците и фасилитаторите на аМВА за “алтернативно” решение и съвет за своето предизвикателство. Част от казус-решението предложено от участниците в aMBA I вече е реализирано, а по част от насоките, екипът продължава да работи).

Предизвикателството, което Harmonica поставя пред участниците

 • Мениджмънт екипът на компанията смята, че пазарният потенциал на продуктите на компанията е много по-голям от настоящия им успех. Мениджмънтът ни дава (само някои) различни насоки за размисъл и анализи:

1) Успяват ли да вземат максимума от взаимоотношенията с настоящите си потребители?

2) От гледна точка на потребителите – кои марки и продукти  да бъдат използвани за флагмани на различните категории?

3) Какво може да подобрят в пазарния си подход?

4) Нужно ли е да променят настоящия си бизнес модел?

5) Какви организационни промени да направят, за да са по-ефективни на пазара?

VC_LOGO_CMYK_P

Компанията работи активно за предлагане на решения в сферата на Internet of Things и иновативни услуги за умни градове и домове. Операторът има дългосрочна и целенасочена политика за социална отговорност, в рамките на която ежегодно инвестира значителни средства в сферите на образованието, културата, спорта и благотворителността.

В условията на силна конкуренция на българския пазар и непрекъснати технологични нововъведения VIVACOM търси устойчива стратегия и бизнес модел за предоставяне на професионални услуги за пренос на данни на корпоративни клиенти.

Предизвикателството към участниците в aMBA 10

 • Какъв следва да е подходът за управление на портфолиото от продукти и услуги за корпоративни клиенти на компанията с фокус на стартиране на нови и “пенсиониране” на остарели услуги?
 • Какъв е потенциалът на този пазар за предлаганите сега от VIVACOM услуги? Какъв е потенциалът за нови услуги?
 • Кои са ключовите процеси, които ще бъдат засегнати при реализирането на предложения бизнес модел и как да ги структурират?
 • Как и на какви компетенции да обучават хората си, клиентите и партньорите си, за да имат всички максимална полза от телеком услугите?
Випуск IX

sport depotSport Depot е успешно развиваща се ритейл марка в категорията спортни дрехи и аксесоари. Компанията се утвърди в България и като верига търговски обекти, и със силното си онлайн присъствие. Утвърдени марки като Adidas, Nike, Puma, Reebok, Converse, Head, Quiksilver и много други са се доверили на търговския и мърчъндайзинг опит на компанията, за да присъстват на българския пазар.

Силната конкуренция и множеството заместители на българския пазар поставят сериозно предизвикателство пред мениджърите на Sport Depot. Допълнително, бързо развиващите се международен пазар и онлайн пазаруване издигат нуждата Sport Depot да се развива като верига магазини с богато и разнообразно портфолио, способна да задоволи както клиентите с високи изисквания за известни марки, така и по-практично ориентираните клиенти.

Казусът на Sport Depot

Въпросите, които мениджмънта на Sport Depot поставят пред участниците на аМВА са:

 • Как да балансират развитието и потенциалните конфликти във стратегия и фокус между:

1) марката магазини Sport Depot

2) утвърдените световни марки, на стоките които продават и

3) портфолиото на собствената си марка стоки, която искат да развият.

 • Как да развият и позиционират Sport Depot като предпочитана марка верига магазини и онлайн място за пазаруване на спортни и домашни дрехи и аксесоари;
 • Необходима ли  е промяна в бизнес модела и/или позиционирането на компанията, и ако да – как те ще се отразят на начина на управление, организацията и екипа в бъдеще.

 

gourmanic logo

Gourmanic e семейна, start-up компания. Водещата ѝ философия е, че качеството на храната, която консумираме, носи по-голямо удоволствие от количеството. Основателите на компанията се стремят да селектират луксозни гурме продукти за клиентите - ценители на вкусната кухня и почитатели на здравословния начин на хранене.

Казусът на Gourmanic

Участниците в aMBA ще бъдат изправени пред предизвикателството да открият отговори на някои от основните за компанията въпроси:

 • Какъв е потенциалът на българския пазар на високия клас хранителни продукти, които са скъпи, въпреки положителните тенденции за увеличаващата се консумация на такива?
 • До колко се налага да промяна в потребителските навици на клиентите на тези продукти и как да се оправдае липсата на доверие сред някои клиенти? Как да имплементират ефективна комуникация и да достигнат до правилните клиенти?
 • Какъв бизнес модел да изберат, така че да постигнат устойчиво развитие на компанията и успешно да съчетаят двете направления продукти – френските гурме продукти и био пастата под частна марка?
 • Кой би бил най-подходящия и ефективен go-to-market strategy подход и какви канали за достигане до целевите сегменти клиенти да приложат?
 • Каква реорганизация на продуктовото портфолио е необходима?
 • По какъв начин евентуалните промени в препоръчания ни бизнес модел ще се отразят на екипа, организацията и позиционирането на бизнеса?

 

shkolo logo Shkolo.BG е start-up компания, основана през 2016 г., и с основен обект на дейност - проект за дигитална трансформация на българските училища. Екипът на Shkolo подчинява своята мисия на три основни цели - намаляване на училищната бюрокрация, ангажиране на родителите в образователния процес и не на последно място ангажиране на учениците в процеса посредством комуникация с тях чрез модерните технологии.

Казусът на Shkolo.BG - реконструкция на бизнес модел и стратегия за навлизане в нови пазари

Мениджмънтът на Shkolo търси точният бизнес модел и пазарно позициониране на други пазари. С тези въпроси предизвиква и участниците в aMBA:

 • Реконструиране на бизнес модела
 • Стратегия за навлизане на нов пазар, включваща подход към местни клиенти, увеличаване на скоростта на навлизане на пазара, подходящи пазари
 • Превенция и/или смекчаване на шанса, съответно появата на негативен ефект от навлизане на електронен дневник, наложен от държавни институции.
Випуск VIII

methodia logo

Историята на Methodia започва още през 90-те години. По това време, в Силициевата долина в Америка, на бял свят се появява малката консултантска софтуер компания Expertix, чиято основна дейност е да помага на компании от различни индустрии да оптимизират бизнес процесите си и постигнат дългосрочен устойчив ръст.  Няколко години по-късно, през 2008, компанията завършва успешно своя динамичен преход към продуктово ориентираната организация с името Methodia.

През 2010 г. компанията се фокусира върху разработката на цялостни решения за сложните ютилити и телеком пазари, а през октомври 2014 г.  официално оповестява резултата от усърдната работа на екипа си през изминалите 4 години – знаковият продукт Utility & Telecom Solutions Suite. Софтуерната платформа на Methodia позволява на компании в ютилити и телеком сферата да управляват по-ефективно своите бизнес процеси, а на организации и брандове извън ютилити и телеком бранша решението дава всички нужни инструменти, за да навлязат в тези комплексни индустрии без никакви усилия и при минимални инвестиции, като запазят отличното клиентско преживяване на своите потребители. През април 2015 продуктът на Methodia печели големия приз на наградите Forbes за иновативен ютилити продукт на годината и за пореден път затвърждава лидерската позиция на компанията в нейната област.

Към днешна дата компанията оперира ефективно на няколко международни пазара, с клиенти от различни бизнес вертикали и продължава да се утвърждава като символ на доверие, безкомпромисно качество и професионализъм.

Казусът на Methodia - правилната стратегия за бъдещ растеж и излизане на нови пазари.

Methodia предизвиква участниците да анализират външната среда и текущия бизнес модел на компанията и трябва да предложат най-удачните стратегически стъпки , с цел организацията да стане глобален виртуален доставчик на комунални услуги за крайни потребители. Предизвикателните въпроси, на които компанията търси отговор са:

 • Необходима ли е промяна в бизнес модела;
 • Как компанията може да постигне устойчив ръст в бъдеще;
 • Кои са най-ефективните подходи за навлизане на чуждестранни пазари;
 • Каква би била "цената на растежа" от гледна точка на организационната структура; култура; екипи и управление на промяната.

 

umami

 

Казусът на Umami - точните бизнес модели и пазарно позициониране

Собственикът на два различни суши ресторанта - Umami и Sushi Chef търси точните бизнес модели и пазарно позициониране. Как мениджмънтът на бизнеса да управлява ефективно бъдещето развитие на тези два бранда, съобразявайки се с настоящите си клиенти, както и при евентуалното навлизане на други пазарни сегменти и експанзия?

Участниците имат за цел да съобразят какви са основните разлики между двата бранда в следните ключови насоки:

 • Бизнес модел и позициониране
 • Привличане и обслужване на клиенти
 • Управление на оперативната дейност
 • Управление на персонала и управление на промяната.
Випуск VII

purple_logo_big_new - Copy

Viber, част от семейството на Rakuten Group, свързва хората по света, без значение кои са и откъде са. Над 800 милиона потребители глобално имат достъп до разнообразие от функции като индивидуални съобщения, видео обаждания, групови чатове, актуализации и дискусии с техните любими марки и известни личности. Viber предоставя на потребителите си сигурна и свободна среда, където да споделят емоциите си.

Екипът на Viber за Централна и Източна Европа, Русия и ОНД е базиран в София и се състои от 7 души, които се грижат за развитие на бизнеса, създаване на нови партньорства и инициативи за всички гореизброени пазари.

Viber ще предизвика участниците във випуск VII на aMBA с казус:

 • Как да увеличат enagagement-a на потребителите ни в CEE като цяло? Viber има силен пазарен дял и целите са да увеличат честотата, с която потребителите ползват апликацията.

Увеличаването на ангажираността на потребителите е фокус на компанията глобално. Viber е номер 1 приложение за комуникация в региона на Централна и Източна Европа, което още повече засилва усилията на компанията в посока ангажираност на вече съществуващите потребители. Винаги са в търсене на нови подходи и свеж поглед към това как да накарат аудиторията да прекарва повече време в приложението - в момента, чрез създаване на релевантно съдържание в техните топ 5 пазара от региона, в които имат директна дейност на местно ниво. Пенетрацията в тези топ пазари е 85%, поради което увеличаването на пазарният дял не е фокус. 

 

frudada

Казусът на FruDaDa - търсене и оценка на сценарии за успешен бизнес модел за растеж и развитие

Мениджърите от Frudada предизвикват участниците в aMBA да разгледат и анализират различни сценарии на бизнес модел на компанията и да предложат бизнес модела, който би помогнал на бизнеса рентабилно да се разраства. Търсенето и оценката на сценарии ще включва (но няма да е ограничено само до):

 • добавяне/реорганизация на категории в  продуктовото портфолио;
 • целеви клиентски сегменти;
 • пазарен подход и канали за достигане до клиентите;
 • суровини и производство с цел търсене на оптимално производствено натоварване.

Участниците от аМВА ще трябва да анализират и препоръчат на мениджърите от FruDaDa оптималния за тях бизнес модел – който адресира ключови въпроси като: как да достигнат по-ефективно до повече клиенти, как да ги задържат по-дълго, как настоящите клиенти, които купуват от време на време, да успеят да ги “обърнат” в лоялни клиенти. Важна част от решението на казуса ще е и какви промени са нужни в компанията, които да подсигурят избрания модел за нужния растеж - организационни, структурни, процесни, ресурси, или други.


Випуск VI

assist property logo

Assist Property изпъква в морето от компании за недвижими имоти със своя ясен приоритет, съсредоточен само в една дейност – отдаване на апартаменти под наем, посредничество между предлагащи и търсещи. Дълбоко вярващи в концепцията “фокусът е във фокуса”, успехът на компанията през първите ѝ години се дължи почти изцяло на фокуса върху това да правят само едно нещо, но по-добре от другите. За последните близо две години, обаче компанията реализира известен спад в резултати си и си задава въпроси – дали избора на “фокус в едно нещо” все още е правилен, или “май, вече не го правим достатъчно ефективно”?

Казусът на Assist Property - промяна на икономическа и пазарна среда, промени в клиентските предпочитания, ефективност на търговския екип, мотивaция и задържане на персонала

Мениджърите на компанията търсят отговори на редица взаимосвързани въпроси, събрани под общата тема “как може да подобрим резултатите на компанията”. Резултати свързани с:

 • От брой клиенти, среден приход на клиент и общо приходи на компанията
 • през ефективност на търговските консултанти – натоварване (utilization) на времето им, успеваемост (success rate) на търговските дейности,
 • до привличане, мотивиране, развитие и задържане на търговския екип.

От участниците на аМВА се очаква да анализират, разгледат различни възможности, алтернативи и опции и представят предложения в области като (но не само):

 • Стратегия и позициониране – следва ли компанията да навлезе и в предлагането на други допълващи услуги с недвижими имоти;
 • Преразглеждане на пазарния фокус на компаниятa – клиенти, предложение за стойност, услуги
 • Ефективно комуникиране, достигане до и печелене на клиенти;
 • Управление на резултатите – следене и отчитане на резултатите от търговските дейности на компанията;
 • Управление на екипа – привличане, мотивиране, развитие и задържане на екипа.

 

nano-b-logo-500

 

OraGuard е основана през март 2012, в Лондон, Обединено Кралство. Компанията стартира комерсиализация на четката за зъби Nano-B през Август 2013. През Септември 2014, стартира първи продажби извън Обединено Кралство в Германия. Към Септември 2016, Nano-B линията се продава в 14 страни.

Основната дейност на OraGuard е асемблирането, дистрибуцията, маркетирането и продажбата на продуктовата линия четки за зъби с търговска марка Nano-B.

OraGuard е микро организация, приближаваща се до семеен бизнес модел на управление. Оперира от две локации - Лондон и София. Офисът в Лондон е изцяло с административни функции, покриващи финансово, счетоводните, както и правните нужди на компанията. В София OraGuard разполага с офис, пакетажна и склад.

Казусът на OraGuard - изграждане на механизъм за устойчиво управление на растежа при условия на бързо нарастващи продажби , добавяне на нови държави за дистрибуция и разширяване на продуктовия каталог.

Випуск V

LavenaAD_Logo_WEB - Copy

Лавена АД е създадена през 1962 година като производител на натурално етерично масло от лавандула. Познавайки добре билките и процеса на извличане на ценни масла от тях, Лавена се превръща в опитен създател на качествени натурални продукти. През годините дейностите й се разширяват и постепенно към дестилериите се изграждат цехове за различни козметични продукти – кремове, шампоани, пасти за зъби и др. Непрекъснатият стремеж към развитие води компанията до следващо, по-високо ниво – производство на хранителни добавки и медицински изделия.

Всички бизнеси, които днес компанията развива успешно, са базирани на традиция и последователно надграждане. От собствените лаборатории, в които се разработват нови продукти, през контролираното на всяко ниво производство, до експедирането до всяка точка на света –опитът и познанията се използват, за да осигурят качество, както за крайните потребители, така и за обслужването на клиентите.

Компанията е световно известен производител на натурално етерично лавандулово масло. Един от големите производители на козметика на българския пазар. Сертифицирана по GMP и ISO 9001:2008 от Lloyd`s Register Quality Assurance;

Собствени R&D отдел, химична и микробиална лаборатории. Публична компания, чийто акции се търгуват свободно на Българската фондова борса.

Лавена произвежда козметичните марки Бочко, Maternea, Моята природа, Tetradent, My rose, Зима, Footprim.

Maternea е специализирана грижа за кожата през бременността и след раждането. Експертизата на Лавена в създаването на продукти с хипоалергенни и безвредни за кожата на бебето съставки е стабилна основа за развитието на компанията към производство на специализирани козметични продукти предназначени за кожата на бременни жени и кърмачки. Ефективни и добре балансирани формули на продуктите съчетават в себе си естествени съставки, натурални масла, витамини и активни биотехнологични комплекси, без алергенни компоненти.

Казусът на Лавена -  марката Maternea потенциал за развитие на българския пазар

Мениджърите от Лавена биха искали фокусирано участниците в aMBA да разгледат и анализират подробно марката Maternea и нейния потенциал за развитие на българския пазар:

 • изграждане на стратегия и конкурентно предимство;
 • конкурентен анализ, с акцент върху конкретен конкурент;
 • сценарии и възможни маркетинг стратегии;
 • иновиране в компанията: пионер или последовател;
 • влияние върху подхода за продуктови иновации върху корпоративната култура.Мрежа Хлебни Къщи
е водещ български пример за иновативно социално предприятие. Създадена от д-р Надежда Савова-Григорова, културен антрополог от Университета „Принстън“, САЩ. Провеждайки своя докторат, тя пътува в над 75 страни, изследвайки различни културни и хлебни традиции, за което е отличена и от световното издание на Нешънъл Джиографик за “Пътешественик с мисия на Годината 2012”. През 2009 г. на мястото на стария занаятчийски дюкян на прапрабабата на Надежда в Габрово се експериментира и създава първата Хлебна Къща.

Хлебните къщи се развиват като уникален модел на социално-културен център, който обединява хора от всички прослойки от обществото около месенето на хляб и други форми на изкуство и служи като „точка на единство“ в един фрагментиран и забързан свят.

Основният инструмент за социална промяна, който използват в хлебните къщи са т.нар. общностни месения на хляб, които имат социален, терапевтичен и културно-образователен аспект и ефект. В България Мрежата обединява 8 културни центъра в различни части на България.

През 2014 г. Надежда и съпругът ѝ Стефан създават Хлебна Къща София – Фурна “НадЕжко”, която функционира като културен център и като социално предприятие – фурна, в която се обучават и наемат хора от уязвими групи, като се организират безплатни социални и терапевтични месения и програми. Хлебна Къща „НадЕжко“ предлага традиционен български квасен хляб с подбрани качествени продукти и други екологични и биологични храни и развива различни услуги и програми с бизнес насоченост.


Казусът Хлебна къща "Надежко" - Преход към социален бизнес: развитие на бизнес модела с цел устойчиво развитие на бизнеса с кауза


В момента Хлебна къща „НадЕжко“ започна процес на трансформация от донорски зависима неправителствена организация към пазарно ориентиран социален бизнес основан на трите принципа на устойчивото развитие. Мениджърите на хлебната фурна си задават следните въпроси:

• Как да структурират взаимодействието на трите направления:
- социална дейност;
- привличане на донорско финансиране;
- комерсиални услуги, базирани на правенето на хляб с кауза.
• Какво предложение за стойност, портфолио от продукти и дейности да развият и поддържат с цел привличане на приходи и устойчиво развитие на бизнес с кауза? Какви рганизационната структура, култура и менидъжрски подход са подходящи за осъществяване на предхода към социален бизнес?


Випуск IVСофтуерен университет
СофтУни е най-мащабният проект за обучение в софтуерната индустрия. Прилагайки т.нар. freemium бизнес модел, алтернативният университет е обучил хиляди млади кандидат-програмисти и постоянно иновира с нови програми, привличайки вече над хиляда кандидата всеки месец. До момента СофтУни е насочвал основно усилията си към младежи 19-35 години, които искат да научат практично какво е да бъдеш част от най-бързо развиващата се индустрия в България.


Казусът Софтуерен университет - Oптимален модел за навлизане в нов пазарен сегмент


Казусът за решаване на СофтУни е свързан с това как успешно да навлязат в нов пазарен сегмент – ученици под 18-годишна възраст. Мениджърите от СофтУни поставят редица въпроси за решаване пред участниците на аМВА:

 •  Как настоящия бизнес модел да се допълни за да се надгради и с обучения за ученици?
 • Какви евентуални технологични, педагогични, ресурсни (или други) разлики в преподаването на деца следва да се отчетат?
 • Как моделът на масови безплатни обучения (freemium) да се преориентира за нуждите на новата таргет аудитория?
 • Какво да бъде предложението: цялостна учебна програма с акредитирана паралелка или извънкасно допълващо обучение?
 • Какъв е най-подходящият пазарен подход за навлизане на този сегмент?
 • Какво всичко това ще означава за СофтУни – какви промени ще е нужно да се въведат в резултат на новата бизнес линия – организационни, структурни, процесни, ресурси, или други?
Моята ферма
Моята Ферма е създадена в началото на 2013, като за близо три години дейност се утвърждава като един от лидерите в онлайн бизнеса с доставки на продукти от малки ферми в България.

Моята Ферма доставя директно до дома или офиса вкусни продукти от подбрани малки български ферми. Клиенти на Моята Ферма са домакинства, живеещи в големия град, които ценят автентичния вкус на храната – за тях компанията спестява време, осигурява богат избор, доставя до тях вкусна храна и им дава възможност да се пренесат в пасторалния свят на прованса. Моята Ферма доставя от малки фермери, които държат на качеството и вкуса, като на тях им дава достъп до нови клиенти и възможности да се развиват.


Казусът Моята ферма - В търсене на източници за и постигане на устойчив растеж


Въпреки голямото разнообразие от продукти, активно промотиране и многото доволни потребители, все още броят клиенти не е достатъчен за да осигури достатъчен ръст на бизнеса. Компанията е изправена пред сериозни предизвикателства – въпреки положителните тенденции, болшинството потребители не се решават да поръчват храна онлайн (дори и само да опитат) и/или предпочитат “индустриалните”, бързи храни. На Моята Ферма реално й предстои да се бори с утвърдените навици и манталитет на потребителите – културни бариери или потребителски навици, липса на доверие, нежелание за планиране на покупките и много други.

Участниците от аМВА ще трябва да анализират и препоръчат на мениджърите от Моята Ферма правилен бизнес модел – как да достигнат по-ефективно до повече клиенти, как да ги задържат по-дълго, как настоящите клиенти, които поръчват от време на време, да успеят да ги “обърнат” в редовно поръчващи. Важна част от решението на казуса ще е и какви промени са нужни в компанията, които да осигурят плаформа за нужния растеж - организационни, структурни, процесни, ресурси, или други.
Нетинфо
„Нетинфо” е най-голямата дигитална медийна компания в България, която достига до 78% от интернет потребителите в страната и е лидер на пазара от 16 години. В портфолиото на компанията са най-големите български сайтове, сред които са АБВ Поща, Vbox7.com, Vesti.bg, Gong.bg, Sinoptik.bg и много други. „Нетинфо“ е част от Нова Броудкастинг Груп и така e част от най-голямата медийна група в България.

В портфолиото на „Нетинфо” е рекламната платформа Adwise – специално ориентирана към малък и среден бизнес и разработена с идея да гарантира ценова ефективност и добра възвръщаемост на вложените средства. За да изпълни това си обещание към потребителите, платформата разполага със сериозен инвентар в най-посещавания български сайтове, като рекламата се сервира на над 2 млн. потребителя.

Рекламодателите биват таксувани на база клик върху рекламата, а не на база показване. Платформата позволява реклмата да бъде таргетирана по пол, възраст, град, географски район, както и да се показва в определени дни и часове.

Основен инструмент за показване на рекламата е използване на ключови думи, чрез които рекламодателите ограничават на кой посетители ще бъде показана рекламата, според контекста и търсенията на последните.
Чрез платформата, рекламодателите имат възможност да управляват тези настройки и да реагират според показаната ефективност на кампаниите им. Те имат контрол върху бюджета, като всичко това се прави чрез удобен онлайн интерфейс.


Казусът Adwise – В търсене на варианти за препозициониране


Мениджърите от „Нетинфо“ предоставят посоки за разрешаване на казуса пред участниците на аМВА:
Като част от тях, искаме да разгледаме мотивирани предложения от участниците на aMBA в следните посоки:

 • Стратегически избор на позиция - нишово развитие или опозиция на големите платформи.
 • Как да добавим повече стойност за рекламодателите ни?
 • Комуникационна стратегия - можем ли да се борим с доминацията на Google и Facebook? Имат ли шанс локалните играчи да спечелят борбата на местно ниво?
 • Предложение за KPIs за верифициране на успеха на стратегията.
 • Подходяща организационна структура, която според може да способства за постигане на целите.


Випуск IIIИздателство "Просвета"
„Просвета“ е най-голямото издателство за учебници, учебни помагала и методическа литература в България. Равносметка на издателството за седем десетилетия съществуване: публикувани произведения на 50 000 автори и художници; библиография, включваща около 17 000 заглавия – учебници, помагала, методическа литература, книги за наука и изкуство; общ тираж на произведените заглавия, който надхвърля 2 милиарда екземпляра.

Мисията на издателството е постоянно да подобрява качеството на продуктите, да търси иновативни подходи в създаването и издаването на учебници и помагала, да подпомага учителите в тяхната отговорна работа, да приобщава родителите към образователния процес на децата им, да въвежда високи технологии не само в издателската дейност, но и в самите учебници.

През последното десетилетие Издателство „Просвета“ е изправено пред редица предизвикателства, едно от които е масовото и необратимо навлизане на културата на „учене с електронно устройство“. В отговор на тази технологична тенденция преди четири години, „Просвета“ се фокусира както върху електронизиране на продукцията си, използвайки иновативни технологии за съчетаване на съдържание и мултимедийни технологии, така и върху създаването на концептуално нови средства и учебно съдържание на основата на модерни информационни и комуникационни технологии.


Казусът Просвета - Дилемата на „двата бизнес модела под една шапка“


Към днешна дата мениджърите на „Просвета“ си задават фундаментални въпроси, свързани с „двата бизнес модела под една шапка“ – традиционния издателски бизнес на „Просвета“ и иновативния бизнес, свързан с агресивно навлизане (и по-скоро създаване) на пазара на електронни учебни продукти, интерактивни учебни пособия, учебно-технически средства, видео, аудио и софтуерни образователни програми и учебници.

Участниците на аМВА ще трябва да анализират сценарии за пазарното позициониране и бъдещото развитие на „Просвета“; ефективното „съжителстване“ – синергии и конфликти – на двата бизнес модела в една силно законово регулирана среда; въвеждане и управление на промяната; предизвикателствата, свързани с организацията, културата и управлението на екипи.

Основният въпрос е: Как „Просвета“ да продава електронните си учебни продукти на все още, на практика несъществуващ по ред причини пазар?
УниКредит Булбанк
УниКредит Булбанк е част от водеща европейска финансова група и банка номер едно в България, с която се работи лесно, чийто служители дават конкретни решения и носят реални ползи в отговор на предизвикателствата и възможностите, пред които са изправени клиентите в истинския живот днес.

УниКредит Булбанк е номер едно на пазара в корпоративното, инвестиционно и частно банкиране и е сред основните банки в банкирането за граждани и домакинства. Индивидуалните клиенти и малките и средни фирми могат да избират между подходящи за нуждите им влогове и депозити, да се възползват от кредити, кредитни и дебитни карти, онлайн банкиране, мобилно банкиране, разплащателни сметки, инвестиционни и застрахователни продукти. Широка гама от продукти и услуги се предлагат на корпоративните клиенти и техните служители. Банката е номер едно по кредити за фирми – 7,15 млрд. лева и по депозити на фирми – 5,06 млрд. лева. УниКредит Булбанк има най-високия възможен рейтинг от Стандарт енд Пуърс в България, като компанията счита банката за стратегически важно дружество за групата. Агенцията е потвърдила, че стабилната перспектива отразява факта, че финансовият профил на банката ще се запази през следващите две години.

УниКредит Булбанк е една от най-добрите банки на пазара по оперативна ефективност и финансова стабилност. Възвращаемостта на активите е 1,9%, възвращаемостта на капитала е 11,9%, а съотношението разходи/приходи е 36,7%. Общата капиталова адекватност на банката е много висока: 21,7%, значително над минималните изисквания от 12% на централната банка.

Компаниите на УниКредит в България предлагат пълна гама от финансови продукти и услуги – УниКредит Лизинг е водеща лизингова компания, УниКредит Факторинг е пазарен лидер във факторинга, а УниКредит Консюмър файненсинг е сред лидерите в потребителското кредитиране.


Казусът УниКредит Булбанк" - “Подход на работа с корпоративните клиенти”

В условията на постоянно променяща се пазарна среда и бързо навлизане на технологиите в банкирането, мениджмънтът на УниКредит Булбанк иска да обърне внимание на човешкия фактор в обслужването на клиентите си и нивото на качество, което им предоставя. Казусът на УниКредит Булбанк е с фокус върху корпоративните клиенти на банката. Основно предизвикателство на банката е да отговори на високите им и разнообразни очаквания, като им предоставя индивидуализирани решения и същевременно осигурява уникален подход на работа с тях – подход, който значимо да откроявa банката на пазара.

Казусо-носителите от УниКредит Булбанк ще очакват от участните в аМВА да проучат и анализират настоящите практики на банката и другите пазарни играчи, да анализират нуждите на целевите сегменти и да предложат план за създаване и въвеждане на нови стандарти за обслужване на корпоративните клиенти. За решението на казуса следва да се приложи холистичен подход – трябва да се обхванат всички области, свързани с успешното въвеждане и управление на промяната – от стратегия и позициониране, през маркетинг, продажби, управление на екипи до следене и контрол на резултатите.Пекарна ХлеБар
Основната дейност на компанията е производство и продажба на занаятчийски хляб, домашни баници, сандвичи, отлични еспресо напитки и продажба на локални хранителни продукти и био продукти. Организация на кетъринг и доставки на едро на външни клиенти.

Хлебар е бутикова пекарна за занаятчийски печива и продажба на локални хранителни и био продукти. Хлебар стартира своята дейност преди около четири години, но неговите основатели са предприемачи в областта на гастрономическия бизнес от над 12 години.

През 2013 година е открита концептуална пекарна Хлебар на ул. Оборище. Обектът набира скорост много бързо и запълва капацитета си. Хлебар за кратко достигна прага на производствения си капацитет. В момента има два обекта, които работят устойчиво със стабилен годишен ръст.

В тази малка структура, която сме в момента, лесно наблюдаваме всички процеси, имаме ежедневен, директен контакт с клиентите и служителите, бързо и ефективно решаваме възникнали усложнения. Но производственият ни капацитет е изчерпан, трудно внедряваме нови продукти поради липса на мощности. Искаме да запазим семейния, личен облик на компанията, високата финансова ефективност, доверието на клиентите, простата структура, личното свободно време. В същото време е неизбежно откриването на нови производствени мощности, развиването на нови продукти, печеленето на нови съмишленици.


Казусът "ХлеБар" - “Управление на растежа”

Растеж, стабилност или двете заедно? Проблемът, който стои пред компанията сега е как да расте?

Опитът и предприемаческият нюх на основателите на Хлебар твърде бързо показва, че те са напипали формулата на успеха: хъс за различно позициониране, автентичен продукт направен с любов и нарастващо търсене на качествените занаятчийски продукти.

Но бързият успех води до ключови за основателите въпроси:

 • Как да управляваме растежа?
 • Дали да останем малки, ефективни, стабилни и задружни като малък екип или да поемем пътя към разрастване? Кога и как?
 • Растеж, стабилност или и двете заедно? Как може да го постигнем?
 • Какво ще коства разстежа на компанията – организация, мениджмънт подход, култура, екипи и управление на промяната?


Випуск II


Fashion Days Shopping
Всеки ден вдъхновяваме клиентите си да открият съвършения отговор на въпроса „Какво да облека днес?” или с други думи „Кой да бъда днес?”. Правим го по Fashion Days начин – като предоставяме огромен избор от над 500 000 продукта и над 1000 марки, включващи дамски, мъжки и детски облекла, обувки, аксесоари и спортни стоки и като към всичко това винаги добавяме голяма доза вдъхновение. Това ни прави модна дестинация номер едно в Централна и Източна Европа с огромно разнообразие от оригинални продукти, поръчани директно от модните марки, сред които са Calvin Klein, Michael Kors, Armani, United Colors of Benetton, Nike, Adidas, Converse, Desigual, Vero Moda, Guess, Geox и други, при това на много атрактивни цени.

Създадена в Швейцария през 2009 г., компанията се разрасна динамично и успешно навлезе на пазарите на седем европейски страни: България, Полша, Румъния, Словакия и Словения, Унгария и Чехия. От 2011 г. Fashion Days е част от глобалната дигитална и медийна група Naspers, което позволява развитието на още иновативни идеи в полза на клиентите. Със своите над 6 милиона потребители и над 1.5 милиона фенове във Facebook, компанията се утвърждава като сърцето на модната общност в региона, превръщайки онлайн пазаруването в напълно ново изживяване.


Казусът “Fashion Days”


Fashion Days: от бързо разрастване към фокус на вътрешната организация и рентабилност на компанията.

Как промяната в бизнес модела променя представата и отношението на крайния потребител? Стратегия за устойчиви връзки с клиента за запазване и повишаване на продажбите.

Решаването на казуса изисква запознаването със същността и практиките на електронната търговия като категория; разглеждането на компанията - история, предмет и структура; пазарната среда, в която съществува; разпознаване и анализ на потребителите с разбиране за техните навици и специфичен профил; запознаване с конкурентни организации в бранша; идентифициране на потенциални заплахи и т.н. Анализът на бизнес модела трябва да застане в основата на осмислянето на механизмите и резултатите от неговата промяна в перспективата на служителите, компанията, клиентите и в крайна сметка по отношение на рентабилността на Fashion Days. 

Темата на казуса дава възможност на участниците в alternative MBA да натрупат практични познания относно различни бизнес перспективи и практики с помощта на комплексен и многоспектърен анализ.Защо този казус е важен за нас?

Изменението в структурата на бизнеса води до промяна до формата, в който крайният продукт достига до нашата публика. За нас е важно да изследваме как тази промяна стои в очите на нашия потребител, как и дали трябва да бъде комуникирана, какви са резултатите от процеса? От друга страна новата реалност налага да се преосмислят досегашните канали, благодарение на които клиентите на Fashion Days се превръщат в наши дългосрочни партньори и почитатели на бранда. За да осигурим устойчивост на компанията чрез разширяване на пазарния дял, е ключово да изолираме такива практики, дейности и стратегия, които ще ни позволят да запазим и задълбочим лоялността на нашите клиенти.Колев и Колев
Основна дейност на компанията е производство и продажба на детски обувки под марката „ Колев и Колев”. От създаването си през 1996 година до момента, сме помогнали на хиляди български родители да направят най-добрия избор на обувки за своите деца. Инвестирали сме своите знания и умения в разработването на сезонни колекции, в  собствени производствени фабрики и верига от монобранд магазини. Продуктите с марка КК са символ на високо качество, модерен дизайн и изключително голямо разнообразие от предложения за деца на възраст от 0 до 12 години. Натрупаният опит в производството и продажбата на детски обувки ни дава увереност да разработваме иновативни продукти, да търсим нетрадиционни решения и да предлагаме на българските потребители конкурентни артикули. Ние вярваме, че няма нищо по-важно от здравето на нашите деца и затова обувките, които произвеждаме са изцяло съобразени с анатомията и развитието на детските стъпала.

Освен традиционните сезонни колекции на марката, сме се специализирали и в изработка на индивидуални чифтове обувки за деца със специфични ортопедични проблеми. Така осигуряваме възможност на децата да имат не само удобни, но и красиви обувки, които да подпомогнат рехабилитацията им.


Казусът “Колев и Колев”

Компанията иска да разгледа различни варианти как може да подобри значимо рентабилността си. Мениджърите на компанията не се ограничават в анализа на опциите, които ще изберат - от подобряване на ефективността и повишаване на производителността, през оптимизация на дейности, до нови продукти и пазари. Зад всяка избрана "пътека на развитие" търсим отговорите на въпроса - какви ще са промените в пазарно позициониране, ресурси, организация и резултати.


Защо този казус е важен за нас?

Въпреки 18-годишната ни история и доброто ни име на българския пазар ние все още не сме се превърнали в ефективна компания. Смятаме, че имаме резерви във всяко едно от звената ни. Сега е моментът да развием ресурса си! Казусът ни е – как да стане това?Hellohungry (BG menu, Quicky, Oliviera)
Hellohungry e онлайн платформа за поръчка на храна, от една страна и от друга - инструмент за генериране на потенциални клиенти за партньорите - ресторанти и кетъринг компании. Марката под Hellohungry на българския пазар е BG Menu. Две стратегически сделки в Румъния – закупуването на Quicky и Oliviera, разширяват дейността на портала и BG Menu излиза на международния пазар под марката Hellohungry.

В стратегията за развитие на компанията приоритет са съседните пазари като водещ е румънския. Hellohungry е втората платформа за поръчка на храна в Румъния с амбициозната цел до края на годината да стане номер едно. В Македония пазарът се разработва от екип местни представители и е без конкуренция на този етап. Сърбия също е в полезрението на Hellohungry. Планът за Гърция е по-различен, защото пазарът е разработен, конкуренцията е силна и добре финансирана.

Целта на мениджърите е в рамките на две години Hellohungry да се превърне във водещ портал за поръчка на храна в Югоизточна Европа.


Казусът “Hellohungry”

Hellohungry има сериозни амбиции и планове за разрастване извън границите на България. Към момента, като част от тези планове, организацията е придобила компании в същия бизнес в Румъния. Мениджърите на Hellohungry биха искали опита им в навлизането на чужд пазар чрез придобиване на местен играч да им помогне в изграждането на конкретни процеси и системи за управление при навлизане и на други международни пазари. За целта Hellohungry искат да изведат и дефинират конкретни критерии, системи и подход за навлизане на чужд пазар – например - пазарен подход за опознаване и навлизане на новия пазар, избор на подходящ партньор, избор на съвместима корпоративна култура и организация, пренасяне и въвеждане на добрите практики от една компания в друга.


Защо този казус е важен за нас?

Компанията планира да се постига експанзия в региона чрез придобивания и сливания с други играчи на съответните пазари. Към момента компанията работи по изграждане на конкретен модел за анализ и оценка на потенциални партньори, както и на модел за въвеждане и налагане на управленските практики в дадена придобита компания. Казусът ще помогне на компанията да получи различен поглед как да подходи по-ефективно в разработването, прилагането и налагането на управленските практики извън България .

Випуск IБългарски био-храни HARMONICA
Био България ООД е лидер на пазара на био храни в България и е специализирана в няколко области:

- дистрибуция и разнос на хранителни продукти в търговската мрежа; маркетинг и управление на няколко собствени марки; внос на био продукти за българския пазар; производство на био продукти, чрез мрежа от фермери и преработватели.

Марки, които управляваме: Harmonica - автентични био храни; Кошница - пакетирани основни продукти за готвене (варива, брашна, ядки...); Меее - козе сирене; Мууу - био млечни продукти от краве мляко; Hoellinger - австрииски сокове, соди и сиропи; Zemanka - чешки био бисквити и кракери; Sonnentor - австрииски био чаи и подправки; Authentikon - гръцки био маслини и зехтин.

За нас "повече хубаво" означава: минимална обработка, био земеделие, традиционни методи и български продукти и производители.


Kазусът “Хармоника”:


Harmonica е част от едно световно движение за по-осъзнато земеделие и начин на хранене, което постепенно става все по-значително и в България. Основната ни цел е да заслужим това доверие и така да се развиваме и да разширяваме ефекта от работата ни (повече био ферми и повече хора, които се хранят добре). Какви трябва да е стратегията ни за развитие на ХоРеКа канала, така че да продължим да заслужаваме доверието на клиентите ни и в същото време да увеличаваме пазара си?
Агенция за маркетингови проучвания НОЕМА

Вече сме 20 години на пазара. Натрупахме много опит в наблюдаване и описване на потребителското поведение. Сега гледаме и в следващите 20 години.

Маркетинговите изследвания са материализирано любопитство. Знаем, че потребителят става все по-противоречив, непоследователен и дори парадоксален. Искаме да обясним защо. Кое движи неговата мотивация за избор във всяка конкретна ситуация. Защо вече далеч не е достатъчно да го разглеждаме като homo oeconomicus, а – за да го разберем – трябва да го виждаме и като homo paradoxicus.
Разбира се, решаването на тази задача изисква инструментариум, който е солидно подкрепен от теория и научни открития. Приели сме това предизвикателство.


Kазусът “Ноема”:


Търсене на подходи (продукт/предложение/пазар/канал/партньор) за излизане на международен пазар и постигане на устойчив бизнес в контекста на глобализиране и централизиране на decision making процеса, и какво това би следвало да означава за нас и нашата организация (ресурси/дейности/партньори/разходна структура/организация/мениджмънт/стилове/култура)?
Бутикови сладоледи COPPA DELLA MAGA

Coppa della Maga е марка висококачествен сладолед, произвеждана в България, която е на пазара от юни 2013г. Продуктите са уникални не само за българския, но и за много други пазари със следните си качества: 100% натурални съставки; приготвени са с прясно мляко и сметана; вместо захар се използва полезната билка стевия; направен по италианска рецепта, сладоледът е изключително вкусен, което не винаги е факт със здравословните продукти. Въпреки всички хранителни качества и здравословни предимства, обаче, целта на марката е тя да бъде избирана от потребителите, заради вкуса, защото Coppa della Maga е най-вкусният сладолед, а не само най-полезният.
Едно от предизвикателствата, които стоят пред марката е как да завладее по-голям пазарен дял със своите висококачествени, високо позиционирани продукти на българския пазар, който е силно ценово ориентиран и доминиран от големи световни конкуренти. Фактът, че тази цел трябва да бъде постигната със силно ограничен маркетингов бюджет прави задачата още по-трудна. Но и интересна…


Kазусът “Coppa della Maga”:


Налагане на премиум бранд Coppa della Maga на пазара на сладолед в България. Фокусът е върху факта, че с ограничен ресурс трябва да наложим премиум бранд на фона на милиони в реклама, които се изсипват от големите играчи – “Давид срещу Голиат”.
Верига магазини BILLA

През декември 1953-та година тридесет и шест годишният пианист Карл Влашек открива във Виена своя първи парфюмериен магазин. Само на 40 кв. м площ там се предлагат маркови продукти на ниски цени.

През 1960-та година търговската верига на Карл Влашек обхваща вече 45 филиала, в който се предлагат и хранителни стоки. Една година по-късно предприятието получава името BILLA и преминава към революционната за времето си система на самообслужване.

Чрез основаното през 1990 година Евро Билла АД фирмата започва експанзия в Централна и Източна Европа. Не след дълго Билла навлиза и в България. През юли 1996 година Австрийският концерн става собственост на немската група REWE.

Магазини Билла предлагат качество и свежест на изгодна цена. Цел на компанията е максимално удобство, поради което магазините са разположени на централни и възлови места в по-големите градове. Към момента компанията разполага с 86 магазина.


Kазусът “Билла”:

Пазарно позициониране и стратегия за устойчиво развитие на БИЛЛА България чрез запазване и разширяване на пазарния дял на компанията.

Сладкарници НЕДЕЛЯ

Вече повече от 20 години хиляди фенове вдъхновяват Сладкарници „Неделя” да създават продукти за най-сладките мигове от живота. През годините сме се сблъсквали с множество трудности, но с упоритост и целенасоченост вървим напред по пътеката на успеха. Марката “Неделя” е символ за традиция и качество, а моделът за разпространение на нашите ценности е франчайзингът. Стремим се да привлечем опитни предприемачи, които да се присъединят към нашето голямо семейство, и с тяхна помощ да достигнем до повече сърца.


Kазусът “сладкарници Неделя”:


Франчайзингов бизнес модел. “Неделя” е една от малкото франчайз вериги у нас. За нас е важно да запазим баланса между делегирането на автономност на нашите управители и, същевременно, запазването на общоприетия висок стандарт за качество. Най-големите предизвикателства са намирането на подходящи кандидати, ефективната комуникация между обектите и управлението им на национално равнище.

12-ият випуск на aMBA започва на 23 октомври 2019 г. Програмата се състои oт два семестъра и включва 8 дисциплини. Есенният семестър се провежда в периода октомври 2019 – февруари 2020 г., а пролетният: март 2020 – юни 2020 г.

Стандартна цена

4200 лв.

 • 1 участник